O fakultě

Fakulta zdravotnických studií (FZS) byla původně ustavena jako Ústav zdravotnických studií (ÚZS) na půdě Univerzity Pardubice dnem 1.1.2002. Vznik vyplynul ze zájmu tří subjektů - Univerzity Pardubice, Nemocnice Pardubice a Vyšší zdravotnické školy Pardubice - akreditovat 3letou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Společným úsilím se podařilo vypracovat a následně obhájit zmíněný program před akreditační komisí.

Ke dni 1.1.2007 se Ústav zdravotnických studií přeměnil ve Fakultu zdravotnických studií.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení. Základním cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci v oboru Ošetřovatelství. To ve svém komplexním pojetí zahrnuje jak klasickou léčebně-preventivní péči o ambulantní či hospitalizované nemocné, tak kvalifikovanou péči o děti, seniory, rodinu, handicapované nemocné apod.

Vlastní výuka v celkovém rozsahu 4 600 hodin v průběhu tří let zahrnuje více než z jedné třetiny všechny základní teoretické i klinické medicínské obory, více než z 50% pak praktickou výuku, která probíhá na jednotlivých odděleních Krajské nemocnice Pardubice, v privátních ordinacích, poradenských centrech a pracovištích výchovy ke zdraví.

I v relativně krátkodobém 3letém bakalářském studiu je počítáno s prostorem pro vědecko-výzkumnou činnost.

Vypracovaný učební plán, materiální a personální zabezpečení výuky odpovídá požadavkům zemí Evropské unie z hlediska  rozsahu a kvality studia. Proto byl naší FZS jako jednomu z  prvních v ČR na doporučení akreditační komise schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR program Ošetřovatelství v prezenční formě.

Obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka patří mezi sedm oborů, jejichž absolventi se mohou po ukončení studia ucházet ve své odbornosti (Všeobecná sestra, Porodní asistentka) o pracovní zařazení ve všech zemích Evropské unie.

V roce 2005 byl otevřen nově zakreditovaný navazující magisterský program Ošetřovatelství a v roce 2006 navazující magisterský program Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. V roce 2006 byl nově reakreditován ve spolupráci s FZS Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doktorský studijní program Specializace ve zdravotnictví. Ke konci roku 2006 je krátce před podáním žádosti o akreditaci bakalářský studijní program v oboru Záchranář a v přípravě je kombinované studium bakalářského studijního programu v oboru Ošetřovatelství.