Úvodní informace, historie

Historie Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií se píše teprve od roku 2007, ale její existence je postavena na pevných základech a dlouholetých zkušenostech ošetřovatelského školství v Pardubicích, jehož kořeny sahají až do roku 1930.

Činnost Katedry ošetřovatelství bezprostředně navazuje na předchozí pětileté období působení Ústavu zdravotnických studií. Dlouhou tradici na katedře má výchova a vzdělávání všeobecných sester v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, který je na Univerzitě Pardubice realizován od roku 2002. Zdánlivě mladý studijní program vychází z více než padesátiletých zkušeností ve vzdělávání sester na Střední zdravotnické škole v Pardubicích, jež proslula vysokou úrovní výuky a kvalitou svých absolventů.

Cílem katedry je připravovat a realizovat takové studijní programy, které umožní studentům získávat vzdělání a profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky evropské strategie Světové zdravotnické organizace a které studenty připraví k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace. Její snahou je rozšiřovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby vycházela z potřeb a požadavků praxe.

Nabízené obory

V současné době nabízí Katedra ošetřovatelství bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia, magisterský studijní program Ošetřovatelství, obory Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – v  kombinované formě studia a  magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Perioperační péče - v  kombinované formě studia.

 Profil absolventů

1) Profil absolventů studijního oboru Všeobecná sestra

Absolvent studijního oboru Všeobecná sestra je připraven a schopen samostatného výkonu činností všeobecné sestry definovanými v zákoně č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění a vyhlášky MZČR
č. 55/2011 ve znění pozdějších předpisů o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění.

Absolvent studijního programu bude mít kompetence:

• určit, plánovat, organizovat a provádět ošetřovatelskou péči na základě teoretických
a klinických znalostí,

• efektivně spolupracovat s ostatními členy zdravotnického týmu a účastnit se na praktické přípravě budoucích spolupracovníků,

• nabídnout jedincům, rodinám a skupinám pravidla zdravého životního stylu a sebepéče,

• zahájit okamžitá opatření na ochranu života a provádět opatření v krizových situacích
a během hromadných katastrof,

• samostatně poradit, instruovat a podporovat osoby, které potřebují péči,

• samostatně zajistit kvalitu ošetřovatelské péče a analyzovat ji s cílem jejího neustálého zlepšování,

• odborně komunikovat a kooperovat s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Absolvent bude oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnými právními normami, zabezpečovat ošetřovatelskou péči v rozsahu své způsobilosti a vykonávat činnosti, ke kterým je připraven na základě tohoto studijního programu a platné legislativy. Je schopen efektivně rozvíjet profesní obor, podílet se na podpoře tvůrčí atmosféry na pracovišti i v instituci, systémově přistupovat k řešení problémů.

Absolvent se uplatní jako všeobecná sestra na pracovištích poskytovatelů zdravotní a sociální péče v rámci zajištění všech forem zdravotní péče, tj. ambulantní, jednodenní, lůžkové a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta/klienta. Absolvent je připraven
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v systému primární, sekundární
a terciární péče o zdraví v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oboru Ošetřovatelství.

2) Profil absolventů studijního oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech

Absolvent studijního programu Ošetřovatelství, oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech má znalosti, dovednosti a kompetence k provádění činností podle § 54 a § 60 Vyhlášky 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je připraven v souladu s platnými právními předpisy a standardy provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou
 a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v interních oborech v rozsahu své způsobilosti.

Cílem studijního programu/oboru je:

  •  vybavit posluchače obecnými znalostmi a dovednostmi odpovídajícími úrovni úplného vysokoškolského vzdělání,
  •  připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované ošetřovatelské péče v rozsahu vědomostí a dovedností, který odpovídá požadavkům specializované způsobilosti podle platných právních předpisů.

    Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oboru Ošetřovatelství.

3) Profil absolventů studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

(Akreditace udělena do 31. 7. 2018. Specializace zrušena MZČR. Poslední studenti tohoto oboru přijati do akademického roku 2017/2018)

Absolvent studijního programu Ošetřovatelství, oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech se zaměřením na onkologii má znalosti, dovednosti a kompetence
k poskytování specializované ošetřovatelské péče v rozsahu vědomostí a dovedností odpovídajícím požadavkům specializované způsobilosti podle §48 a §53 vyhlášky
č. 424/2004 Sb., kterou se stanovila činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a která byla platná v době akreditace prezenční formy studia.  Na absolventy kombinované formy studia se již výše uvedené právní normy nevztahují, proto absolvent studijního programu Ošetřovatelství, oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech se zaměřením na onkologii, kombinovaná forma, specializovanou způsobilost nezíská.

Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oboru Ošetřovatelství.

3) Profil absolventů studijního oboru Perioperační péče

Profesní kompetence všeobecné sestry pro perioperační péči vycházejí ze zákona č. 96/2004 Sb., vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády č. 31/2010 Sb.,
o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky.  

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro perioperační péči, a to osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce
i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oboru Ošetřovatelství.

Zajišťované předměty

Katedra ošetřovatelství zajišťuje výuku předmětů zaměřených zejména na oblast Ošetřovatelství (např. Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Multikulturní ošetřovatelství, Primární a paliativní péče), dále na výuku Anatomie, Fyziologie, Patologie
a Farmakologie) a v neposlední řadě jsou to předměty humanitních věd (např. Psychologie obecná a vývojová, Zdravotnická psychologie, Filozofie a právo, Zdravotní a sociální politika, Výchova ke zdraví, Komunikace ve zdravotnictví).

Organizace výuky

Převážná část teoretické výuky probíhá v místě Fakulty zdravotnických studií, která sídlí společně se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích, Průmyslová 395. Od roku 2013 je hlavní část teoretické výuky směrována do vlastní budovy ZE s jednou posluchárnou, dvěma učebnami a jednou odbornou učebnou. Posluchárny jsou vybaveny moderními audiovizuálními technologiemi. Fakulta zdravotnických studií dále využívá k výuce učebny Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí ČS. legií, učebny Pardubické nemocnice na jednotlivých klinických pracovištích a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Praktická výuka je rozdělena na praxi blokovou (probíhá v průběhu zimního či letního semestru) a individuální (probíhá v době prázdnin). Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi je Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Mezi významné partnery pro odbornou praxi patří Fakultní nemocnice Hradec Králové, Multiscan s.r.o, Hospic Chrudim a další zdravotnická a sociální zařízení v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

Odborné učebny

Fakulta zdravotnických studií věnuje velkou pozornost materiálně technickému zabezpečení odborné výuky a  garantuje vysoký standard ve vybavení modely, přístroji, pomůckami. Výuce jednotlivých odborných předmětů je přizpůsobeno jak stavební uspořádání odborných učeben, tak jejich vybavení, které je kontinuálně doplňováno a modernizováno.

Páteřními učebnami pro výuku odborných předmětů jsou dvě učebny ošetřovatelství (učebna č. 10 a 15). Ve výuce je využíván veškerý potenciál dostupných pomůcek, od technických možností počítačů, prezentační techniky po zcela autentické cvičné modely – simulátory pro nácvik ošetřovatelských postupů, výkonů a péče. Tím, že má fakulta k dispozici více odborných učeben ošetřovatelství, je výuka studentů více individualizovaná. Učebny simulují prostředí nemocničního pokoje a pracovny sester.

Fakulta využívá komplexní ošetřovatelské modely dospělých a dětí, pacientské simulátory, poslechové simulátory, specifické modely na ošetřování různých ran, stomií, pomůcky
a modely na zajištění ventilace a průchodnosti dýchacích cest, včetně pomůcek na odsávání, kyslíkovou terapii, měření saturace krve kyslíkem, pomůcky a modely na zajištění invazivních vstupů – venózních, arteriálních, intraoseálních vstupů, portů, infuzní pumpy a dávkovače, modely na zajištění hrudní drenáže, zavádění nasogastrické sondy, cévkovací modely, pomůcky k bazální stimulaci a polohování pacientů, včetně elektrického zvedáku, simulátory k výuce kardiopulmonální resuscitace.

Odborná laboratoř 10 je vybavena technikou pro specifický způsob výuky tzv. ošetřování simulovaného pacienta se záznamem činností studentů a možností přenosu obrazu.

Věda a výzkum

Zaměření

Ve vědeckovýzkumné práci se Katedra ošetřovatelství podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR
a dalších. Společně s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřuje na zvyšování kvality výuky v oblasti ošetřovatelství a souvisejících klinických oborů. 

 

Vědeckovýzkumné týmy

Personální obsazení katedry se skládá z odborníků z oblasti ošetřovatelství, pedagogiky, psychologie, filozofie, etiky a medicíny. Akademičtí pracovníci úzce spolupracují s klinickými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a dalšími státními či nestátními zdravotnickými a sociálními institucemi po celé České republice i v zahraničí. K vzájemné spolupráci dochází taktéž s vysokými školami zaměřenými také na výuku ošetřovatelství.

 Vědeckovýzkumnou činnost katedry podporuje i existence vědeckovýzkumných týmů fakulty. Zaměření těchto týmů vyplývá z vědeckovýzkumného zaměření fakulty, kdy pracovníci katedry významně participují především v oblasti sledování kvality poskytované péče, hodnocení kvality života, sociální práce, historie nelékařských zdravotnických povolání a dalších souvisejících témat.

 

Spolupráce na projektech

Akademičtí pracovníci Katedry ošetřovatelství se podílí jako hlavní řešitelé či spoluřešitelé na projektech fakulty dle svého odborného zamření (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda/granty.html#).

 

Nejvýznamnější publikace

Publikační aktivita pracovníků Katedry ošetřovatelství vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků a zároveň z klíčových vědecko-výzkumných témat fakulty (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda.html, https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/publikace.html).

 

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací dlouhodobě na Katedře ošetřovatelství vychází z odborného a vědecko-výzkumného zaměření akademických pracovníků katedry. Obhájené bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici dle oborů katedry na http://dspace.upce.cz/handle/10195/28138 .

 

Spolupráce katedry

Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi, výuku, ale také oblast vědy a výzkumu je Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  - www.nempk.cz. Katedra spolupracuje s odborníky všech pěti nemocnic v rámci organizace odborné praxe, výuky, participace na odborných akcích, seminářích
a konferencích (např. Celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran
a kožních defektů, Kontroverze v onkologii aj.) a osvětových aktivit pro laickou veřejnost (Den nemocnice, Stop dekubitům).

Kliniky jsou společnými pracovišti FZS a Nemocnice Pardubického kraje, a.s., která je nejvýznamnějším partnerem fakulty.

Mezi další významné partnery při zajištění výuky i odborné praxe patří tyto instituce:

Multiscan, s.r.o. - www.multiscan.cz

Fakultní nemocnice Hradec Králové – www.fnhk.cz

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví - www.ldn-rybitvi.cz

Dětské centrum Veská - www.dcveska.cz

Hospic Chrudim – www.smireni.cz

Hospic Sv. Štěpána Litoměřice - www.hospiclitomerice.cz

Nemocnice Náchod - www.nemocnicenachod.cz

Senior centrum Nechanice - www.senior-centrum.cz

Medin, a.s. – www.medin.cz

Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství spolupracuje s Českou asociací sester
 - www.cnna.cz., Společností preventivní stomatologie – www.zubari.cz, Českou společností pro léčbu ran - www.cslr.cz, Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - www.otorinolaryngologie.cz.

 

Mezinárodní spolupráce

Fakulta je zapojena do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, jehož cílem je posilovat spolupráci vysokých škol evropského regionu, sbližovat vzdělávací systémy a odstraňovat bariéry mezi národy a zeměmi. V současné době má fakulta uzavřené dohody s 15 partnery na 14 zahraničních univerzitách v 9 evropských zemích. Studenti i akademičtí pracovníci katedry se v rámci tohoto programu účastní studijních a praktických stáží. V letech 2012–2017 přijelo na fakultu 89 zahraničních studentů a 73 akademických pracovníků a naopak, do zahraničí vycestovalo 50 studentů a 170 zaměstnanců.

Kromě evropských mobilit je katedra od roku 2017 zapojena do celouniverzitního projektu „India Platform“, v rámci kterého se rozvíjí spolupráce s Indií, participuje na letní škole „Summer School“ zaměřené na realizaci studijního pobytu zahraničních studentů z různých zemí, podporuje zaměstnance k realizaci mimoevropských pracovních stáží. 

Katedru ošetřovatelství v rámci projektu Erasmus + navštívili studenti z Řecka (Atény, Patras), Španělska (Jaén), Malty, Finska (Turku, Vaasa) a Slovenska (Ružomberok).

Akademičtí pracovníci Katedry ošetřovatelství navštívili v rámci programu Erasmus + v posledních letech partnerské instituce v těchto zemích: Finsko (Vaasa, Turku), Španělsko (Jaén), Portugalsko (Porto, Castelo Branco), Slovensko (Ružomberok), Turecko (Ankara).

Dále se akademičtí pracovníci podílí na výuce v anglickém jazyce v předmětech zaměřených na výuku první pomoci, filozofie a etiky, komunikace a vybraných klinických oborů.

K rozvoji internacionalizace významnou měrou přispívají projekty z evropských strukturálních fondů. V rámci nich jsou realizovány nejčastěji krátkodobé mobility akademických pracovníků a studentů (účast na mezinárodních konferencích, pracovní, studijní stáže, vzdělávací kurzy, exkurze, účast zahraničních odborníků ve výuce aj.). 

V rámci dvou projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je v současné době připravována výuka v angličtině ve studijním programu Všeobecná sestra (4 předměty, které budou studentům nabízeny jak v českém, tak v anglickém jazyce) a doktorský studijní program v českém i anglickém jazyce.

Rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce se zahraničními subjekty je na FZS naplňován zejména prostřednictvím projektů: Erasmus+ (spolupráce s Francií, Finskem, Belgií, Řeckem), OP VVV (projekt na přípravu doktorského studijního programu Ošetřovatelství ve spolupráci s Rakouskem a Finskem) a projekt cílený na pobyt zahraničního vědecko-výzkumného pracovníka/postdoka z oboru Ošetřovatelství na fakultě).

Nabídka kurzů a služeb

Centrum péče o zdraví

Akademičtí pracovníci i studenti Katedry ošetřovatelství se aktivně zapojují do činností Centra péče
o zdraví, které bylo na fakultě založeno na konci roku 2017. Jeho cílem je celoživotní vzdělávání odborníků i laiků. Centrum nabízí aktuální informace, kurzy, poradenství, konzultace, supervize, exkurze. Jeho služby jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak organizacím – https://centrumpeceozdravi.upce.cz/cs.

Odborna učebna č. 10
false
Odborná učebna č. 15
false
Rozšířit fotografii: 
true