Specifická ošetřovatelská péče o chronické/nehojící se rány

                     

 

 

Další kurz bude realizován v září 2022 (kapacita kurzu je již naplněna). 

Následně připravujeme kurz na srpen/září 2023. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Název kurzu: Specifická ošetřovatelská péče o chronické/nehojící se rány

Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent certifikát o absolvování kurzu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Certifikovaný kurz  je určen všeobecným sestrám, které pečují o pacienty/klienty s chronickými/nehojícími se ranami a které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tento kurz je součástí celoživotního vzdělávání.

CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Získání zvláštní odborné způsobilosti v ošetřovatelské péči u pacientů/klientů s chronickými/nehojícími se ranami včetně prevence.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST

Absolvent/ka kurzu zná:

 • epidemiologii, patofyziologii a klasifikaci chronických/nehojících se ran,
 • etiologii a rizikové faktory podílející se na vzniku chronických/nehojících se ran,
 • základní postupy při diagnostice, léčbě a specifické ošetřovatelské péči u chronických/nehojících se ran,
 • standardizované prostředky a nové vědecké postupy zaměřené na prevenci a specifickou ošetřovatelskou péči u chronických/nehojících se ran,
 • možnosti využití nabídek poradenských a pečovatelských služeb včetně domácí péče,
 • právní odpovědnost v péči o chronické/nehojící se rány.

Absolvent/ka kurzu dovede:

 • plánovat a realizovat specifickou ošetřovatelskou péči s důrazem na prevenci vzniku chronických/nehojících se ran,
 • posoudit a analyzovat jednotlivé fáze vývoje chronické/nehojící se rány,
 • plánovat a realizovat specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s rozvinutou chronickou/nehojící se ránou,
 • volit plán nejlepší možné péče s oporou praxe založené na důkazech, svoje rozhodnutí zdůvodňovat a obhajovat v odborné i laické diskuzi,
 • správně dokumentovat ránu, pořizovat a využívat fotodokumentaci,
 • edukovat pacienty, jejich blízké i spolupracovníky o péči o ránu a v preventivních opatřeních zabraňujících vzniku komplikací,
 • provádět poradenskou činnost v oblasti péče o chronické/nehojící se rány.

Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent certifikát o absolvování kurzu.
 

ROZSAH KURZU

Celkový rozsah certifikovaného kurzu: 80 hodin, tj. 40 hodin teorie, 40 hodin individuální praxe. Kurz trvá nejdéle 8 týdnů.

ORGANIZACE KURZU

Teoretická část kurzu probíhá na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice (ul. Průmyslová 395):

1. část teorie: srpen (3 dny)

2. část teorie: září (2 dny)
 

Praktická část kurzu se koná v Geriatrickém centru Pardubické nemocnice – vrchní sestra Bc. Jana Samaranská  (max. 3 stážisti na den) - 40 hodin v průběhu záři a října 2022

POČET ÚČASTNÍKŮ

max. 15

ZAKONČENÍ KURZU

Účastník/účastnice kurzu může úspěšně ukončit kurz na základě splnění následujících podmínek:

 • splnění povinného počtu hodin stanovených vzdělávacím kurzem,
 • splnění požadovaného počtu výkonů,
 • splnění závěrečné zkoušky.

 

CENA KURZU:

3 000 Kč/1 účastníka za teoretickou část a 3 000 Kč/1 účastníka za praktickou část v Pardubické nemocnici

 


GARANT KURZU: Mgr. Romana Procházková

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Romana Procházková, prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. David Stuchlík, prim. MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURZU: Ing. Tereza Hronská Richterová


PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ DALŠÍCH KURZŮ

srpen/září 2023 

 


Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
false