Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

  • Výuka v oblasti porodní asistence má svou dlouholetou historii, na Fakultě zdravotnických studií (Ústavu zdravotnických studií) probíhá již od svého počátku. Počátky vzdělávání porodních asistentek v Pardubicích však sahají až do roku 1930, kdy byl založen v Pardubicích Státní ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek.

 

  • Vzdělávání v oblasti zdravotně sociální práce probíhá na katedře od roku 2010 a v současnosti ji považujeme za již stabilní součást vzdělávání na katedře/fakultě.

Vedoucí katedry
Mgr. Helena Poláčková

Mgr.
Helena
Poláčková


Fakulta zdravotnických studií

helena.polackova@upce.cz
466 037 803
Vedoucí oddělení zdravotně sociální práce
Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Mgr.
Adéla
Michková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

adela.michkova@upce.cz
466 037 734
Sekretářka katedry

Lenka
Kuthanová


Fakulta zdravotnických studií

lenka.kuthanova@upce.cz
466 037 541

Studium


Nabízené obory

V současné době nabízí Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce dva bakalářské studijní programy v prezenční formě a navazující magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě.

Studijní programy a obory

Profil absolventů

Studijní program Porodní asistence (relevantní profese Porodní asistentka)
Studijní program Zdravotně sociální péče (relevantní profese Zdravotně-sociální pracovník)
Studijní program Specializace ve zdravotnictví – Perioperační péče v gynekologii a porodnictví (relevantní profese Porodní asistentka v perioperační péči)

Studijní obory

Zajišťované předměty

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce zajišťuje výuku předmětů zaměřených zejména na oblast porodní asistence, gynekologie a porodnictví, neonatologie, sociální péče, zdravotně-sociální péče a perioperační péče. Dále katedra zajišťuje výuku se zaměřením na pedagogiku, edukaci a související problematiku.

Předměty

Organizace výuky

Převážná část teoretické výuky probíhá v místě Fakulty zdravotnických studií, která sídlí společně se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích, v Průmyslové 395. Od roku 2013 je hlavní část teoretické výuky směrována do vlastní budovy ZE s jednou posluchárnou, dvěma učebnami a jednou odbornou učebnou. 

Výuka

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací dlouhodobě na katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce vychází z odborného a vědecko-výzkumného zaměření akademických pracovníků katedry. Obhájené bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici dle oborů katedry.

Obhájené práce

Odborné učebny

Fakulta zdravotnických studií věnuje velkou pozornost materiálně technickému zabezpečení odborné výuky a  garantuje vysoký standard ve vybavení modely, přístroji, pomůckami. Výuce jednotlivých odborných předmětů je přizpůsobeno jak stavební uspořádání odborných učeben, tak jejich vybavení, které je kontinuálně doplňováno a modernizováno.

Podrobnější informace

Věda a výzkum


Zaměření

Ve vědeckovýzkumné práci se Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších. Společně s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřuje na zvyšování kvality výuky v oblasti porodní asistence, souvisejících klinických oborů, ošetřovatelství a v oblasti zdravotně sociální práce. 

Zaměření

Vědeckovýzkumné týmy

Personální obsazení katedry se skládá z odborníků z oblasti porodní asistence, ošetřovatelství, sociální práce, pedagogiky a medicíny. Akademičtí pracovníci jsou tedy odborníky ve zdravotnictví a v sociální oblasti, úzce spolupracují s klinickými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a dalšími státními či nestátními zdravotnickými a sociálními institucemi po celé České republice.

Týmy

Spolupráce na projektech

Akademičtí pracovníci katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce se podílí jako hlavní řešitelé či spoluřešitelé na projektech fakulty dle svého odborného zaměření.

Projekty

Nejvýznamnější publikace

Publikační aktivita pracovníků katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků a zároveň z klíčových vědecko-výzkumných témat fakulty.

Publikace

Spolupráce


Spolupráce katedry

Spolupráce katedry

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce katedry
Rozšířit fotografii: 
true

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!