Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

20160805_140046_130109.jpg

Historie Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií se píše teprve od roku 2007, ale její existence je postavena na pevných základech a dlouholetých zkušenostech ošetřovatelského školství v Pardubicích, jehož kořeny sahají až do roku 1930.

Činnost Katedry ošetřovatelství bezprostředně navazuje na předchozí pětileté období působení Ústavu zdravotnických studií. Dlouhou tradici na katedře má výchova a vzdělávání všeobecných sester v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, který je na Univerzitě Pardubice realizován od roku 2002. Zdánlivě mladý studijní program vychází z více než padesátiletých zkušeností ve vzdělávání sester na Střední zdravotnické škole v Pardubicích, jež proslula vysokou úrovní výuky a kvalitou svých absolventů.

Cílem katedry je připravovat a realizovat takové studijní programy, které umožní studentům získávat vzdělání a profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky evropské strategie Světové zdravotnické organizace a které studenty připraví k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace. Její snahou je rozšiřovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby vycházela z potřeb a požadavků praxe.

Mgr. et Mgr. Michal Kopecký
Vedoucí katedry

Fakulta zdravotnických studií
+420702174044
Kristýna Bendová
Sekretářka katedry

Fakulta zdravotnických studií

Studium


Nabízené obory

V současné době nabízí Katedra ošetřovatelství bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství v prezenční i kombinované formě studia, magisterský studijní program Specializace v ošetřovatelství - ošetřovatelská péče v interních oborech v kombinované formě studia.

Organizace výuky

Převážná část teoretické výuky probíhá v místě Fakulty zdravotnických studií, která sídlí společně se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích, Průmyslová 395. Od roku 2013 je hlavní část teoretické výuky směrována do vlastní budovy ZE s jednou posluchárnou, dvěma učebnami a jednou odbornou učebnou.

Odborné učebny

Fakulta zdravotnických studií věnuje velkou pozornost materiálně technickému zabezpečení odborné výuky a  garantuje vysoký standard ve vybavení modely, přístroji, pomůckami. Výuce jednotlivých odborných předmětů je přizpůsobeno jak stavební uspořádání odborných učeben, tak jejich vybavení, které je kontinuálně doplňováno a modernizováno.


Realizace kurzů celoživotního vzdělávání 

Akademičtí pracovníci i studenti Katedry ošetřovatelství se aktivně zapojují do činností Centra péče o zdraví, které bylo na fakultě založeno na konci roku 2017. Jeho cílem je celoživotní vzdělávání odborníků i laiků. Centrum nabízí aktuální informace, kurzy, poradenství, konzultace, supervize, exkurze. Jeho služby jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak organizacím.

Věda a výzkum


Zaměření, projekty, granty

Ve vědeckovýzkumné práci se Katedra ošetřovatelství podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR
a dalších. Společně s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřuje na zvyšování kvality výuky v oblasti ošetřovatelství a souvisejících klinických oborů. 

Nejvýznamnější publikace

Publikační aktivita pracovníků Katedry ošetřovatelství vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků a zároveň z klíčových vědecko-výzkumných témat fakulty.

Spolupráce


Spolupráce katedry

Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi, výuku, ale také oblast vědy a výzkumu je Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Katedra spolupracuje s odborníky všech pěti nemocnic v rámci organizace odborné praxe, výuky, participace na odborných akcích, seminářích a konferencích (např. Celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Kontroverze v onkologii aj.) a osvětových aktivit pro laickou veřejnost (Den nemocnice, Stop dekubitům).

Mezinárodní spolupráce

Fakulta je zapojena do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, jehož cílem je posilovat spolupráci vysokých škol evropského regionu, sbližovat vzdělávací systémy a odstraňovat bariéry mezi národy a zeměmi. V současné době má fakulta uzavřené dohody s 15 partnery na 14 zahraničních univerzitách v 9 evropských zemích. Studenti i akademičtí pracovníci katedry se v rámci tohoto programu účastní studijních a praktických stáží. V letech 2012–2017 přijelo na fakultu 89 zahraničních studentů a 73 akademických pracovníků a naopak, do zahraničí vycestovalo 50 studentů a 170 zaměstnanců.

Kliniky


Interní klinika

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku