Katedra ošetřovatelství

Historie Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií se píše teprve od roku 2007, ale její existence je postavena na pevných základech a dlouholetých zkušenostech ošetřovatelského školství v Pardubicích, jehož kořeny sahají až do roku 1930.

Činnost Katedry ošetřovatelství bezprostředně navazuje na předchozí pětileté období působení Ústavu zdravotnických studií. Dlouhou tradici na katedře má výchova a vzdělávání všeobecných sester v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, který je na Univerzitě Pardubice realizován od roku 2002. Zdánlivě mladý studijní program vychází z více než padesátiletých zkušeností ve vzdělávání sester na Střední zdravotnické škole v Pardubicích, jež proslula vysokou úrovní výuky a kvalitou svých absolventů.

Cílem katedry je připravovat a realizovat takové studijní programy, které umožní studentům získávat vzdělání a profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky evropské strategie Světové zdravotnické organizace a které studenty připraví k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace. Její snahou je rozšiřovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby vycházela z potřeb a požadavků praxe.

Vedoucí
PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

PhDr.
Kateřina
Horáčková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

katerina.horackova@upce.cz
466 037 523
Zástupce vedoucí katedry

Mgr.
Michal
Kopecký


Fakulta zdravotnických studií

michal.kopecky@upce.cz
466 037 802
Sekretářka katedry

Kristýna
Bendová


Fakulta zdravotnických studií

kristyna.bendova@upce.cz
466 037 541

Studium


Nabízené obory

V současné době nabízí Katedra ošetřovatelství bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia, magisterský studijní program Ošetřovatelství, obory Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – v  kombinované formě studia a  magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Perioperační péče - v  kombinované formě studia.

Profil absolventů

Zajišťované předměty

Katedra ošetřovatelství zajišťuje výuku předmětů zaměřených zejména na oblast Ošetřovatelství (např. Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Multikulturní ošetřovatelství, Primární a paliativní péče), dále na výuku Anatomie, Fyziologie, Patologie
a Farmakologie) a v neposlední řadě jsou to předměty humanitních věd (např. Psychologie obecná a vývojová, Zdravotnická psychologie, Filozofie a právo, Zdravotní a sociální politika, Výchova ke zdraví, Komunikace ve zdravotnictví).

Podrobnosti

Organizace výuky

Převážná část teoretické výuky probíhá v místě Fakulty zdravotnických studií, která sídlí společně se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích, Průmyslová 395. Od roku 2013 je hlavní část teoretické výuky směrována do vlastní budovy ZE s jednou posluchárnou, dvěma učebnami a jednou odbornou učebnou.

 

Výuka

Odborné učebny

Fakulta zdravotnických studií věnuje velkou pozornost materiálně technickému zabezpečení odborné výuky a  garantuje vysoký standard ve vybavení modely, přístroji, pomůckami. Výuce jednotlivých odborných předmětů je přizpůsobeno jak stavební uspořádání odborných učeben, tak jejich vybavení, které je kontinuálně doplňováno a modernizováno.

Informace o učebnách

Věda a výzkum


Zaměření

Ve vědeckovýzkumné práci se Katedra ošetřovatelství podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR
a dalších. Společně s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřuje na zvyšování kvality výuky v oblasti ošetřovatelství a souvisejících klinických oborů. 

 

Zaměření katedry

Vědeckovýzkumné týmy

Personální obsazení katedry se skládá z odborníků z oblasti ošetřovatelství, pedagogiky, psychologie, filozofie, etiky a medicíny. Akademičtí pracovníci úzce spolupracují s klinickými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a dalšími státními či nestátními zdravotnickými a sociálními institucemi po celé České republice i v zahraničí. K vzájemné spolupráci dochází taktéž s vysokými školami zaměřenými také na výuku ošetřovatelství.

Činnost katedry

Spolupráce na projektech

Akademičtí pracovníci Katedry ošetřovatelství se podílí jako hlavní řešitelé či spoluřešitelé na projektech fakulty dle svého odborného zamření.

Projekty

Nejvýznamnější publikace

Publikační aktivita pracovníků Katedry ošetřovatelství vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků a zároveň z klíčových vědecko-výzkumných témat fakulty.

Publikace

Spolupráce


Spolupráce katedry

Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi, výuku, ale také oblast vědy a výzkumu je Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  - www.nempk.cz. Katedra spolupracuje s odborníky všech pěti nemocnic v rámci organizace odborné praxe, výuky, participace na odborných akcích, seminářích a konferencích (např. Celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Kontroverze v onkologii aj.) a osvětových aktivit pro laickou veřejnost (Den nemocnice, Stop dekubitům).

Kliniky

Mezinárodní spolupráce

Fakulta je zapojena do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, jehož cílem je posilovat spolupráci vysokých škol evropského regionu, sbližovat vzdělávací systémy a odstraňovat bariéry mezi národy a zeměmi. V současné době má fakulta uzavřené dohody s 15 partnery na 14 zahraničních univerzitách v 9 evropských zemích. Studenti i akademičtí pracovníci katedry se v rámci tohoto programu účastní studijních a praktických stáží. V letech 2012–2017 přijelo na fakultu 89 zahraničních studentů a 73 akademických pracovníků a naopak, do zahraničí vycestovalo 50 studentů a 170 zaměstnanců.

Spolupráce
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!