Specifika práce v komunitní psychiatrické péči

 

Název kurzu: Specifikav práce v komunitní psychiatrické péči

Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent certifikát o absolvování kurzu.

HLAVNÍM DŮRAZEM TOHOTO JEDINEČNÉHO KURZU je rozvoj psychiatrické sestry v souvislostech reformy psychiatrie a center duševního zdraví – to znamená v terénu a v obci.

Sestra se naučí propojovat lidi a zdroje, vytvářet mezilidské sítě v obci, spolupracovat v týmu, spontánně a cíleně se vzdělávat. Průběžně bude vyvažovat partnerské postoje s užitím vlastní expertízy, angažovanost pro pacienta a jeho blízké s úctou k pacientovu rozhodování, otevřenost ke změně a rozmanitosti s vlastní stabilitou. Osvojí si principy zotavení (recovery) a péče zaměřené na člověka v teorii i praxi. Kurz vychází z potřeb praxe, to znamená z důsledné týmovosti a spolupráce s přirozenými zdroji podpory v obci a sousedství. Důraz je kladen na partnerství a respekt k právům, vůli a preferencím lidí. Odborná terénní praxe se uskutečňuje v přirozeném prostředí pacienta a v mezioborových terénních komunitních týmech. Od počátku je kladen důraz na komunikaci a na reflexi spolupráce a vlastního rozvoje. Praxe jsou metodicky, teoreticky a supervizně provázeny mezioborovými kazuistickými semináři.

Kurz je jedinečný obsahem, týmovým způsobem přípravy i výuky. Na přípravě kurzu a výuce se podílí tým odpovídající požadavkům center duševního zdraví včetně poradců s osobní zkušeností s vážným duševním onemocněním a s pečováním o člověka s vážným duševním onemocněním, psychiatrické komunitní sestry a dětské sestry, psychiatra, sociálních pracovníků, právníka, adiktologa, psycholožky, krizové interventky


JE TENTO CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO MĚ?

Ano, jsem-li všeobecná sestra se specializací Ošetřovatelská péče v psychiatrii a mám-li zájem vzdělávat se v souladu s principy reformy psychiatrické péče

CO ZÍSKÁM ABSOLVOVÁNÍM KURZU?

Certifikát o absolvování kurzu, nové kontakty, možnosti spolupráce v rámci komunitní psychiatrické péče a také zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti:

 • krizové plánování zaměřené na člověka,
 • podpora zotavení (recovery) též při duálních diagnózách,
 • podpora při rozhodování v oblasti zdravotní sebepéče včetně medikace,
 • síťování přirozených a formálních zdrojů v obci z pozice účasti (participace), partnerství a začlenění,
 • motivování vztahem a rehabilitace komunikací v pracovním spojenectví v přirozeném prostředí, vytváření kruhů podpory a sítí spolupráce,
 • řízení týmu s důrazem na účast (participaci), partnerství a začlenění,
 • cílené rozvíjení sebe, oboru a týmu ve směru partnerství, spolupráce, respektu, angažovanosti a otevřenosti ke změně.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KURZU?

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
 • specializovaná způsobilost pro výkon povolání Sestra pro péči v psychiatrii (obor Ošetřovatelská péče v psychiatrii)

CO BUDU MUSET SPLNIT PRO ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ KURZU A OBDRŽENÍ CERTIFIKÁTU?

Certifikát obdržím, když:

 • splním povinný počet hodin stanovený vzdělávacím kurzem,
 • splním individuální a týmové úkoly zadávané v průběhu kurzu,
 • zpracuji kazuistiku zaměřenou na komunitní psychiatrickou péči o pacienta s vážným duševním onemocněním,
 • s využitím terénního týmu navrhnu pro vybraného pacienta oblasti zlepšení ve využívání pacientových zdrojů a sil,
 • s využitím terénního týmu prezentuji návrh na poradě střediska, kde probíhala praxe,
 • splním závěrečnou zkoušku, to znamená, že obhájím při závěrečném hodnocení v týmu vyučujících a spolustudentů zpracovanou kazuistiku s vlastní reflexí, sebereflexí, hodnocením a sebehodnocením.

ROZSAH A ORGANIZACE KURZU

Celkový rozsah kurzu je 252 hodin, z toho 134 hodin teorie, 25 hodin samostudium, 80 hodin praxe a 13 hodin praktická zkouška.

Celková délka vzdělávacího programu je minimálně 6 měsíců.

Teoretická výuka bude probíhat v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Praktická výuka bude probíhat především ve spolupráci se spolkem Péče o duševní zdraví, z. s., zejména s centry duševního zdraví v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové.

Učební plán:

Teoretická a zážitková část kurzu

Praktická část kurzu

Témata

Počet hodin výuky

Počet hodin samostudia

Rozsah a náplň odborné praxe

Počet hodin praxe

Postojový a komunikační rámec komunitní psychiatrické péče

56

25

Vícestranné kontraktování zaměřené na týmovou spolupráci

10

Systémový rámec komunitní psychiatrické péče

16

0

Terénní případová práce

30

Metody terénní práce s lidmi s vážným duševním onemocněním (SMI,  severe mental illness)

62

0

Tvorba kazuistiky zaměřené na komunitní psychiatrickou péči o člověka se SMI

20

 

 

 

Vedení týmu a návrhy pro posílení osobních sil a komunitních zdrojů pacienta

20

CELKEM

134

25

CELKEM

80

 

POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 - 15

CENA KURZU: 21 000 Kč/1 účastníka (cena je platná v případě naplnění kurzu min. 10 účastníky)


GARANTI KURZU: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., MUDr. Petr Hejzlar, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURZU: Ing. Tereza Hronská Richterová


 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ KURZU:

březen 2023

 

 

MÁM ZÁJEM/CHCI VĚDĚT VÍC

Rozšířit fotografii: 
false