Katetrizace močového měchýře muže

 

Další kurz bude realizován v lednu 2023 (kapacita kurzu je již naplněna). 

Následně připravujeme kurz na září 2023. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Název kurzu: Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného s permanentním močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace.

Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent certifikát o absolvování kurzu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Certifikovaný kurz je určen všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům, jež pracují v přednemocniční péči, ve zdravotnických zařízeních nebo v domácí péči. Tento kurz je součástí celoživotního vzdělávání.

CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Získání zvláštní odborné způsobilosti v katetrizaci močového měchýře muže, v komplexní péči o nemocné s permanentním močovým katétrem a v péči o nemocného provádějícího čistou intermitentní katetrizaci.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry či zdravotnického záchranáře prokázaná maturitním vysvědčením nebo diplomem o dosaženém vzdělání

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST

 • jednorázová a permanentní katetrizace močového měchýře muže
 • komplexní ošetřovatelská péče o nemocné s permanentním močovým katétrem
 • komplexní ošetřovatelská péče o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace
 • edukace nemocných a jejich blízkých a vytváření individuálních plánů péče u nemocných s permanentním močovým katétrem
 • edukace nemocných a jejich blízkých a vytváření individuálních plánů péče u nemocných využívajících metodu čisté intermitentní katetrizace
 • základní poradenství a psychosociální podpora nemocného a jeho blízkých v souvislosti se zavedeným permanentním katétrem
 • základní poradenství a psychosociální podpora nemocného a jeho blízkých v souvislosti s čistou intermitentní katetrizací

Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent certifikát o absolvování kurzu.

ROZSAH A ORGANIZACE KURZU

Celkový rozsah certifikovaného kurzu je 40 hodin (22 hodin teoreticko - praktické výuky na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice - ul. Průmyslová 395, Pardubice; 18 hodin praxe v Pardubické nemocnici a Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže - Košumberk).

POČET ÚČASTNÍKŮ

max. 20

ZAKONČENÍ KURZU

Účastník/účastnice může úspěšně ukončit kurz na základě splnění následujících podmínek:            

 • splní povinný počet hodin stanovených vzdělávacím kurzem,
 • splní požadovaný počet výkonů,
 • zpracuje a odevzdá edukační záznamy a plány oš. péče u pacienta s permanentním močovým katétrem a u pacienta provádějícího čistou intermitentní katetrizaci,
 • splní závěrečný písemný test.

 

CENA KURZU: 3 500,- Kč/ 1 účastníka


GARANT KURZU: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURZU: Ing. Tereza Hronská Richterová


PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ DALŠÍCH KURZŮ

leden, září 2023

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
false