Mentor klinické praxe

CÍL KURZU

Cílem kurzu je vyškolit mentory klinické praxe v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců.

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZPŮSOBILOST

  • vytváření optimálních podmínek pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe;
  • organizace a řízení výukové procesu v souvislosti s odbornou praxí;
  • koordinace a regulace praktické činnosti a výkonů vzdělávaných;
  • průběžné hodnocení dosahovaných znalostí (vědomostí a dovedností);
  • provádění výstupní evaluace vzdělávacího procesu a zpracovávání závěrečného hodnocení účastníků vzdělávacího procesu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Nelékařští zdravotničtí pracovníci.

ROZSAH KURZU A ORGANIZACE STUDIA

Teoretická výuka (cca 5 dní) a praxe v odborných učebnách (3 dny) budou realizovány v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Průmyslová 395, Pardubice). Praxe ve zdravotnickém zařízení (1 den) bude realizována pouze v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Pardubické nemocnici na pracovištích určených pro odbornou praxi studentů. Praxe nejsou rozvrhovány, budou domluveny individuálně.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

  • odborná způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (Zákon 96/2004 Sb.),
  • včas vyplněná přihláška.

Upozornění: nejedná se o certifikovaný kurz s akreditací MZČR. Kurz realizovaný na FZS UPa je přizpůsoben požadavkům spolupracujících zdravotnických zařízení a má menší počet hodin teoretické i praktické výuky. Více informací: Mgr. Zuzana Červenková, zuzana.cervenkova@upce.cz

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
false