Komunikace s pacientem, přístup zaměřený na člověka

Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí. Jeho cílem je vysvětlit faktory, které mají vliv na komunikaci, učit se porozumět sám sobě i druhým, učit se vnímat sebe sama jako nástroj pro komunikaci s pacientem, učit se využívat naučené v konkrétních situacích.

Obsah kurzu

Osobnost zdravotníka, faktory ovlivňující komunikaci (vývojové fáze, hodnoty, potřeby, zdroje, síly, zvládací strategie, profesní role, angažovanost, zdravý egoismus, zdravý altruismus, hranice a splývání).

Osobnost pacienta, faktory ovlivňující komunikaci (jeho vnitřní svět, pojetí nemoci, očekávání, přesvědčení, postoje k nemoci a léčbě, prožívání nemoci v čase), porozumění pacientovi a jeho hodnocení ze strany zdravotníka.

Komunikační styly, navazování vztahu, přístup zaměřený na člověka, empatie, kongruence, pochopení, moc a pomoc, placebo, nocebo efekt. Rozhovor s pacientem, aktivní naslouchání, komunikace s konfliktními typy lidí.

Krizová intervence v práci zdravotníka, komunikace v konkrétních situacích (příjem, vizita, operace, bolest, strach, agrese, závažná diagnóza, situace, umírání, smrt, hendikepovaní).

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
false