Komunikace s pacientem, přístup zaměřený na člověka


CÍLOVÁ SKUPINA 

Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí.

CÍL KURZU

Cílem je vysvětlit faktory, které mají vliv na komunikaci, učit se porozumět sám sobě i druhým, učit se vnímat sebe sama jako nástroj pro komunikaci s pacientem, učit se využívat naučené v konkrétních situacích

ROZSAH A OBSAH KURZU

Rozsah kurzu je 2 x 4 hodiny.

Obsah:

  • Osobnost zdravotníka, faktory ovlivňující komunikaci (vývojové fáze, hodnoty, potřeby, zdroje, síly, zvládací strategie, profesní role, angažovanost, zdravý egoismus, zdravý altruismus, hranice a splývání).
  • Osobnost pacienta, faktory ovlivňující komunikaci (jeho vnitřní svět, pojetí nemoci, očekávání, přesvědčení, postoje k nemoci a léčbě, prožívání nemoci v čase), porozumění pacientovi a jeho hodnocení ze strany zdravotníka.
  • Komunikační styly, navazování vztahu, přístup zaměřený na člověka, empatie, kongruence, pochopení, moc a pomoc, placebo, nocebo efekt. Rozhovor s pacientem, aktivní naslouchání, komunikace s konfliktními typy lidí.
  • Krizová intervence v práci zdravotníka, komunikace v konkrétních situacích (příjem, vizita, operace, bolest, strach, agrese, závažná diagnóza, situace, umírání, smrt, hendikepovaní).

POČET ÚČASTNÍKŮ

max. 20


GARANT KURZU: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURZU: Ing. Tereza Hronská Richterová


PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE DALŠÍHO KURZU

Kurz je realizován individuálně dle poptávky.

Mám zájem/chci vědět víc

Rozšířit fotografii: 
false