8. Fakultní konference studentů doktorských programů FZS

 

P R O G R A M

8. Fakultní konference studentů doktorských programů

14. 9. 2017 v 9.00 hodin, posluchárna ZE3

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice

Program konference:

8:30 - 9:00 Prezence studentů, příprava prezentací do počítače

9:00 - 9:10 Zahájení konference, představení hodnotící komise a způsobu

hodnocení prezentací

Jednání konference – část I.

9:10 - 9:25 Mgr. Petra Pavlová

téma: Kvalitativní a kvantitativní šetření perioperační péče

9:25 - 9:40 Mgr. Zuzana Škorničková

téma: Využití Modelu kulturních kompetencí v české ošetřovatelské praxi

9:40 - 9:55 PhDr. Jaroslav Žďára

téma: Možnosti optimalizace práce zdravotnického personálu na odd. EMERGENCY FNHK – Psychologické šetření personálu

9:55 - 10:10 Mgr. Kristýna Šoukalová

téma: Zhodnocení srozumitelnosti a čtivosti znalostního dotazníku pro pacienty s diabetem

10:10 – 10:25 Mgr. Jan Pospíchal

téma: Porovnání kvality života a tíže onemocnění u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční podstupující koronarografické vyšetření

10:25 – 10:40 Mgr. Lenka Škaroupková

téma: Edukace rodinných příslušníků v péči o pacienty s Amyotrofickou laterální sklerózou (ALS)

10:40 – 10:55 Mgr. Hana Ochtinská

téma: Sledování kvality života pacientů s Crohnovou chorobou

10:55 - 11:10 Mgr. Veronika Kulířová

téma: Kvalita života osob s HIV infekcí

11:10 – 11:25 Mgr. Šalanská Eva

téma: Multikulturní přístup k prožívání těhotenství a managementu bolestí u žen rómského etnika

11:25 – 11:40  PhDr. et Mgr. Duková Ivana

téma: Kvalita života žen léčených pro nádorové onemocnění prsu

11:40 – 11:55 Mgr. Červenková Zuzana

téma: Management bolesti u hospitalizovaných pacientů v rámci kvality a bezpečí poskytované péče

11:55 – 12:10 Mgr. Černohorská Iveta

téma: Kvalita ošetřovatelské péče z pohledu hospitalizovaných dětí

Jednání konference – část II.

12.10 – 12:25 Zhodnocení průběhu konference a vyhlášení výsledků

12:25 – 13:00 Kontrola dosažených výsledků a zápis studentů do ak. roku 2017/2018

 

Bc. Monika Kofferová
Studijní oddělení FZS
Aktualita