Vědecko-výzkumné projekty

Vědecko-výzkumná tvůrčí činnost fakulty je prováděna ve vazbě na projekty financované hlavně Agenturou pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví České republiky (AZV ČR), Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) a Interní grantovou agenturou Univerzity Pardubice.

Výzkum Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa): hlavní zaměření a možnosti pro rozvoj v období 2014–2020

Hlavní zaměření

Výzkum na FZS UPa klade důraz na podporu kvality při poskytování zdravotní péče. Konkrétně je zaměřen do následujících oblastí:

1. Kvalita ve zdravotnictví

 • Bezpečná péče

  Stručná charakteristika oblasti: Výzkum v této oblasti je zaměřen na konkrétní problematiky týkající se péče o klienta v souvislosti s celou řadou potřeb, ať už jsou to potřeby fyzické (bolest, screening sluchu, hlasové potíže, potíže s polykáním, riziko pádu, atd.) nebo např. psychosociální (např. sledování psychických a sociálních hendikepů nedoslýchavých). Daná problematika přitom může zahrnovat celý ošetřovatelský proces od posuzování až po hodnocení či jen jeho vybrané části. Cílem je identifikovat, implementovat a ohodnotit postupy, které mají podporovat co nejbezpečnější a nejkvalitnější péči. Problematika je v celé řadě případů řešena multidisciplinárně, kdy se na dílčích úkolech podílejí zdravotničtí pracovníci více profesí (např. všeobecné sestry, lékaři, atd.).

 • Řízení kvality

  Stručná charakteristika oblasti: Výzkum v této oblasti je zaměřen na kvalitu péče. Řízení kvality zahrnuje systém kvality, stejně jako kvalitu zdrojů, kvalitu pracovních procesů, kvalitu personálu i kvalitu prostředí. Jedním z cílů řízení kvality je také spokojenost pacienta. Kvalitu ve zdravotní péči lze definovat jako poskytování takové péče, která uspokojí nebo dokonce předčí očekávání klientů. Konečným cílem je zlepšování zdravotního stavu, zvyšování kvality života a spokojenosti obyvatel, o něž zdravotnická zařízení pečují. Řízení kvality se soustředí na omezení a eliminaci chyb, nežádoucích událostí a nadbytečného plýtvání kapacit spojené se špatnou kvalitou konkrétního zdravotnického výkonu či služby. Za tímto účelem jsou trvale vyhodnocovány a pravidelně analyzovány některé parametry kvality – spokojenost zákazníků, spokojenost zaměstnanců, nežádoucí události (pády pacientů, pochybení personálu), stížnosti pacientů, výskyt nemocničních nákaz apod. Sledování kvality je v souladu s úsilím o trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických zařízení, legislativy a Bezpečnostních cílů Ministerstva zdravotnictví ČR.

  Výzkum nabízí širokou škálu témat a možností, např. v oblasti sledování a vyhodnocování spokojenosti pacientů, sledování nozokomiálních nákaz, hygieny rukou a kvality perioperační péče. Současný výzkum je také zaměřen na získání informací o připravenosti jednotlivých nemocnic v ČR na pobyt pacienta s disabilitou mentální, sluchovou a zrakovou.

  2. Vnímání a hodnocení zdraví

 • Kvalita života

  Stručná charakteristika oblasti: Výzkum v této oblasti je zaměřen na konkrétní problematiky týkající se kvality života. Významná část je věnována problematice různých druhů hendikepu a s ním spojeného stresu. Jedná se např. o výzkum v oblasti pohledu pacienta na psychické a sociální hendikepy a problémy spojené s daným onemocněním či danou životní zkušeností. Výzkum se zaměřuje i na další subjektivně hodnocené oblasti zdraví a nemoci.

 • Sociální, kulturní, psychologické a etické souvislosti zdraví a nemoci

  Stručná charakteristika oblasti: Oblast se zaměřuje na zkoumání sociálních, kulturních, psychologických a etických souvislostí zdraví a nemoci. Sdružuje různorodé výzkumy, jejichž společným rysem je sledování faktorů ovlivňujících zdraví/nemoc u pacientů/klientů i profesionálů poskytujících péči. Nabízí širokou škálu témat a má velký potenciál rozvoje do budoucna.

  3. Historie ve zdravotnictví

  Stručná charakteristika oblasti: Výzkum v této oblasti je zaměřen zejména na historii nelékařských zdravotnických oborů v ČR.

  Základní východiska: Znalost historických kořenů a souvislostí posiluje identitu profese, profesionální hrdost a loajalitu k profesi. Porozumění minulosti vede k lepšímu chápání přítomnosti a zajišťuje lepší perspektivu rozvoje profese do budoucna.

  Perspektiva do budoucna: Výzkum má potenciál se dále rozvíjet, poskytuje dostatečně širokou nabídku témat pro zkoumání.