Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fzs

Projekty ESF

V období 2014–2022 je politika soudržnosti financovaná z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Strukturální fondy sestávají ze dvou složek: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který poskytuje již od roku 1975 finanční podporu pro rozvoj a strukturální změny regionálních ekonomik, hospodářskou změnu, zvýšení konkurenceschopnosti pro územní spolupráci v celé EU, a Evropský sociální fond (ESF). Evropský sociální fond (ESF) je strukturální fond, jehož prostřednictvím se realizují cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Podporuje rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů. Jedná se o fond, ze kterého čerpá prostředky Univerzita Pardubice a její fakulty a v programovém období 2016 - 2022 v rámci  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV proto zahrnují:

a) Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání

b) Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce

c) Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost

Fakulta zdravotnických studií je zapojena do těchto celouniverzitních OP VVV projektů:

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického říezní na Univerzitě Pardubice

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice

Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice

Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa

HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice II