Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR

Dvacetjedna vysokých škol z celé České republiky, na nichž studují všeobecné sestry, zdravotní laboranti, fyzioterapeuté a další zdravotníci, se spojilo ve sdružení s názvem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice (dále jen Asociace). Obdobná sdružení už mají například lékařské fakulty, děkani pedagogických a filozofických fakult nebo vyšší zdravotnické školy. Hlavním cílem zmíněné Asociace, která byla ustanovena v Českých Budějovicích dne 3. 9. 2013 je přispívat k rozvoji vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti v nelékařských oborech. Členové Asociace se tak chtějí podílet na vývoji vysokoškolského vzdělávání a rozvoji vědy v nelékařských zdravotnických profesích včetně účasti na legislativních procesech a tvorbě rozvojových koncepcí vzdělávání. Za tímto účelem Asociace navázala spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, s profesními organizacemi a podílí se tak na řešení současných problémů.

Jedním z nich je stávající způsob hodnocení vědy a výzkumu, jehož metodika spočívající v zařazení nelékařských oborů do stejné skupiny společně s lékařskými vědami, dává vysokým školám, které vzdělávají nelékařské profese méně šancí při rozdělování peněz na vědeckou a výzkumnou činnost. Snahou Asociace na tomto poli je vést jednání se členy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj o možnosti změny metodiky. Za neméně důležitý úkol považuje Asociace hájení vysokoškolské výuky před tlaky, které zneužívají současnou nedořešenou koncepci a kompetence ve vzdělávání v českém zdravotnictví.

Současná Asociace 21 vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice na zasedání konaném ve Zlíně dne 3. 11. 2015 volila pro následující dvouleté období nové čtyřčlenné předsednictvo. Předsedkyní Asociace byla zvolena Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je v Asociaci zastoupena dvěma členy prof. MUDr. Arnoštem Pellantem, DrSc. a Mgr. Janou Škvrňákovou, Ph.D.

Cílem těchto www stránek je aktuálně informovat o vývoji vysokoškolského vzdělávání včetně legislativních koncepcí, rozvoji věd v nelékařských zdravotnických profesích a v neposlední řadě o činnosti Asociace. Adresa webových stránek Asociace je http://www.avvnzp.cz

Kontakty na členy předsednictva Asociace:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. tothova@zsf.jcu.cz
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. zdenka.miksova@upol.cz
doc. Paedr. Ilona Mauritzová, Ph.D. mau@fzs.zcu.cz
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. mmiovsky@adiktologie.cz

false