DĚKANSKÉ VOLNO

Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

v y h l a š u j e

pro studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a Zdravotně sociální péče

Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

v pátek dne 6. října 2017

D Ě K A N S K É   V O L N O

 

V tento den je výuka zrušena.

Monika Vodová
sekretariát děkana FZS
Aktualita