Karel Sládek

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

e-mail: karel.sladek@upce.cz

telefon +420 466 037 730

 

Profesní dráha:

Karel Sládek absolvoval magisterský program geografie se zaměřením na krajinnou ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzita Karlovy (1997), kde ze stejného oboru vykonal rigorózní zkoušku (2016). Následovalo studium filosofie na Filosofické fakultě (2001) a teologie na Teologické fakultě (2004) Univerzity Urbaniana v Římě. Doktorské studium teologie se zaměřením na spiritualitu a etiku východních křesťanů, především ruských autorů, zakončil na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (2007) a ze stejného oboru se habilitoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (2011). Následně působil na Katolické teologické fakultě, kde se v pedagogické a vědecké činnosti věnoval křesťanské spiritualitě, etice a aplikované etice, zejména bioetice (lékařské a ekologické etice). Garantoval studijní program Aplikovaná etika. Od roku 2020 působí na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde se v březnu roku 2021 stal proděkanem pro vědu a výzkum.

Během vysokoškolských studií působil jako dobrovolník při doprovázení seniorů a vytváření volnočasových aktivit pro seniory v Praze a v Římě. Přednášel též na Pražských gerontologických dnech. Během teologických studií absolvoval ošetřovatelskou praxi v Nemocnici Pod Petřínem. V roce 2003 společně s italskými lékaři, zdravotníky a dobrovolníky působil jako humanitární pracovník v jihoafrickém Mozambiku v rámci projektu DREAM na léčbu AIDS.

O autorovi v ČT: Křesťanský magazín ze dne 20. 10. 2019: Včelař a teolog Karel Sládek

Výzkumné zájmy:

Spiritualita, antropologie, etika a aplikovaná etika pro zdravotnictví
Bioetika: lékařské etika, ekologická etika a etika ve zdravotnictví
Spiritualita, rozvoj osobnosti a psychosomatika
Spiritualita a terapie ve zdraví a nemoci


Kompletní přehled publikací a projektů naleznete ZDE.

Vybrané publikace:

Odborné monografie v českém jazyce

Karel Sládek, Ekologická spiritualita a etika. Praha/Kroměříž 2019.
Karel Sládek, Budoucnost lidí z planety Země. Jablonec nad Nisou 2017.
Karel Sládek, Na cestě s Jackem Kerouacem. Jablonec nad Nisou 2016.
Karel Sládek, Cesty k Boholidství. Červený Kostelec 2012.p
Karel Sládek, Ruská diaspora v České republice. Červený Kostelec 2010.
Karel Sládek, Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Velehrad 2009.

Cizojazyčné monografie

Karel Sládek, Nikolay Lossky and the Case for Mystical Intuition. Praha 2020.
Karel Sládek, Tomáš Špidlík: A Theological Life. Praha 2019.

Cizojazyčné kapitoly v monografiích a odborné články

Karel Sládek, Cult of Chrudim's Miraculous Painting of St. Salvator in its Theological Context, in Cecylia Kuta – Jozef Marecki et al. The European Crucible of Diversities. Kraków 2020, s. 87-98.

Karel Sládek, The mission of Slavic Christians, in Karel Sládek et al., The Christian rouds of European identity: A central European perspective. Wien 2019, 97-109.

Karel Sládek, A Theological Reflection on the Face of God in Iconography, in Mireia Ryšková (ed.). Seeking God´s Face. Praha 2018, s. 127-136.

Karel Sládek, Distorted Transcendence: Vladimir Solovyov and the Mystical Struggle, in Mireia Ryšková (ed. Seeking God´s Face. Praha 2018, s. 305-315.

Karel Sládek, Future Ethical Challenges as Portrayed in Science Fiction Films. Komunikacie 1a (2018), s. 27-31.

Karel Sládek, Baroque character of Czech landscape in spiritual reflection, in Lucyna Rotter – Andrzej Giza (edds.). Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum-profanum. Krakow: Avalon, 2017, s. 469-478.

Karel Sládek, Spiritual development of Personality according to Nikolai Lossky. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia 24 (2017), s. 163-170.

Karel Sládek, Sophiology as a theological discipline according to Solovyov, Bulgakov and Florensky, in Bogoslovni vestnik. Theological Quarterly 1 (2017), s. 109-116.

Karel Sládek, Different views on ‘Dispute over Sofia’ by Nikolay and Vladimir Lossky, in Michal Valčo, P. Kónya (ed.). Ethical Aspect of Contemporary Scientific Research. Lubljana 2017, s. 313-321.

Články v českém jazyce v odborných periodicích

Karel Sládek, Zneužití autority a moci v pomáhajících profesích a v církvi, in MKR Communio 2/2020, s. 193–205.

Karel Sládek, Chudí v „zelené encyklice“ Laudato si papeže Františka, in MKR Communio 4 (2015), s. 75-87.

Karel Sládek, Terapeutický kontext correctio fraterna v basiliánsko-benediktinské inspiraci, in Studijní texty ze spirituální teologie VI. Duchovní život a fenomén napomínání, Velehrad 2012, s. 35-48.

Vybrané výzkumné projekty:

2008–2009 grant GAUK 69707: Etika mezi rozumem a zjevením (spoluřešitel)

2009–2011 grant GAAV IAA708280901: Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu státu (spoluřešitel)

2009–2011 grant GAAV IAA908280902: Život a vliv Nikolaje Losského v akademickém světě prvorepublikového Československa (hlavní řešitel)

2019–2020 projekt V4 Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności (spoluřešitel za KTF UK)

Členství v redakčních radách

Redakce Studia Ecologiae et Bioethicae (Polsko)
Sdružení MKR Communio a redakce MKR Communio
Redakce Studia Theologica
Redakce Theologos (Slovensko)
Redakce Folia Historica Cracoviensia (Polsko)

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích

Vědecká rada FZS UPa
Vědecká rada KTF UK
Člen oborové rady Praktické teologie CMTF UP
Vědecká rada GTF PU v Prešově (2018-2019)
Člen oborové komise GAČR (2014-2017)

Členství v odborných společnostech a spolcích

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
CZ-IALE Česká společnost pro krajinnou ekologii
Mendelova společnost pro včelařský výzkum

 

Rozšířit fotografii: 
false