KONCEPCE OBORU GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

 

 

Porodnicko-gynekologické kliniky PKN a.s.

Přednosta: Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

Preambule

 

Obor gynekologie a porodnictví je základním lékařským oborem. Jeho rozvoj v PKN, a.s. je navázán na celostátní koncepci oboru gynekologie a porodnictví. V rámci kraje poskytuje superspecializovanou péči v níže zmíněných oblastech oboru a intermediární péči v perinatologii.

  1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

    1. Číslo odbornosti (dle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb.)

603 - gynekologie a porodnictví

604 - dětská gynekologie

402 - onkogynekologie

501 - senologie

  1. Definice, předmět a cíl oboru

Definice

Gynekologie a porodnictví je základním oborem primární zdravotní péče. Náplní oboru je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace, posudková činnost a výzkum:

nemocí ženského pohlavního ústrojí a prsu,

stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy

řízení plodnosti páru ve smyslu pozitivním (sterilita, infertilita, asistovaná reprodukce) i negativním (antikoncepce, sterilizace, umělé ukončení těhotenství)

péče o ženu a plod v těhotenství a za porodu a péče o ženu v šestinedělí.

Tuto péči obor poskytuje po celý život ženy.

Stavy, které souvisejí s poruchou funkce a onemocněními pohlavního ústrojí ženy, včetně prsu, patří do náplně oboru gynekologie a porodnictví. Gynekolog a porodník spolupracuje s odborníky hraničních oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, pediatrie, anestesiologie a resuscitace, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

Principy takové mezioborové spolupráce respektují příslušné právní normy.

 

Předmět

1.2.1. Perinatální medicína (na úrovní centra intermediární péče)

Prenatální, intrapartální a postpartální péče při:

fyziologickém těhotenství

fyziologickém porodu

prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

cílená fetální medicína

ultrazvuková diagnostika v těhotenství (včetně konsiliární)

rizikovém a patologickém těhotenství

neonatální péče o fyziologického a patologické novorozence od 32. týdne gestace

 

1.2.2. Reprodukční gynekologie

dětská gynekologie

vrozené vývojové vady ženských rodidel

gynekologická endokrinologie

poruchy pánevní statiky (využití alogenních materiálů)

zánětlivá onemocnění ženských rodidel

endometrióza

sterilita, infertilita, andrologie, asistovaná reprodukce ve spolupráci s centry IVF

plánované rodičovství (kontracepce, sterilizace, umělé ukončení těhotenství)

močová inkontinence (urodynamika, alogenní materiály)

poranění pánevních orgánů

nezhoubné nádory ženských pohlavních orgánů (využití endoskopie, vasografie)

 

1.2.3. Onkogynekologie

prekancerózy ženských pohlavních orgánů (kolposkopie, cytologie)

zhoubné nádory ženských pohlavních nádorů (nejradikálnější operace abdominální, vaginální, laparoskopické, kombinované, fertilitu šetřící operace, lymfadenektómie pánevní a paraaortální), senologie (benigní a maligní nádory prsu)

 

Pedagogická činnost

 

Porodnicko-gynekologická klinika jako pracoviště Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se podílí významně výukou na činnosti katedrou Porodní asistence a zdravotně sociální práce a úzce spolupracuje s Univerzitou Pardubice. Učitelé této katedry jsou zároveň zaměstnanci PKN a.s. Rovněž se podílíme na výuce studentů LFUK v Hradci Králové tím, že u nás vykonávají pravidelné stáže. Přednosta kliniky pak je docentem na LFUK, kde pravidelně přednáší a zkouší domácí i zahraniční studenty. Studium na FZS bylo rozšířeno o další obory včetně magisterských studijních programů, což výrazně zvýšilo nároky na stávající asistenty.

 

Vědecká činnost

 

Ve vědecké činnosti se zaměřujeme na zavádění nových operačních postupů, sledování antiadhezivních materiálů a sledování některých parametrů rizikového těhotenství v rámci postgraduálního studia. Výsledky publikujeme v domácí i zahraniční literatuře. Čtyři zaměstnanci kliniky dosáhli titulu CSc a Ph.D. a další toto studium v krátké době dokončí. Pořádáme mezinárodní kongresy a pravidelné klinické semináře. Každý týden pak prezentujeme nejnovější poznatky ze zahraniční literatury v lékařském kolektivu (journal club). Porodní asistentky pravidelně vystupují se svými příspěvky na Ošetřovatelských dnech.

  

Léčebně preventivní činnost

 

V nejbližších letech chceme pokračovat v nově zavedené asistované reprodukci, v rozvoji urogynekologie a zavedení nových metod (krátká páska, Bulkamid) a zavedení nových fertilitu šetřících operací u onkologických nemocných.

V porodnictví již tři lékaři naší kliniky získali certifikát k provádění prvotrimestrálního screeningu u prof. Nicolaidese v Londýně a maminkám s pozitivním screeningem nabízíme choriovou biopsii (CVS) jako invazivní metodu k rychlému potvrzení nebo vyloučení aneuploidie plodu. Při screeningu velmi úzce spolupracujeme s oddělením lékařské genetiky MUDr. Bělobrádkové. Firma Medila Ing. Štumra, Ph.D. současně stanovuje některé analyty z krve matky, které jsou nutnou součástí prvotrimestrálního screeningu. Veškerá měření ať již biochemická tak ultrazvuková procházejí každoročně přísným auditem (FMF Londýn), který posoudí kvalitu vyšetření a rozhodne o dalším prodloužení licence. V ultrazvuku se dále specializujeme na diagnostiku vrozených vývojových vad u plodu, patologií vícečetného těhotenství a těhotenství postižených růstovou retardací plodu. Poradna pro rizikové těhotenství pečuje ve spolupráci s diabetoložkou MUDr. Jiřinou Pavlíčkovou o velké množství žen s diabetem 2. a 1. typu a gestačním diabetem, které jsou v PKN, a.s. centralizovány.

 

 

                           Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

                           přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky PKN, a.s.

 

Rozšířit fotografii: 
false