OP VVV

Projekt: Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na UPa

Základní informace

 • Program OP VVV – výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Doba realizace 04/2017 – 12/2022
 • Součást celouniverzitního projektu
 • Spoluúčast fakulty ve výši 5 %
 • Fakultní koordinátor projektu: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
 • Zkratka: ESPRO

Cíle projektu

zkvalitnění a modernizace výuky, internacionalizace fakulty, zvýšení jazykových a odborných kompetencí AP, THP.

Popis aktivit projektu

 • reakreditace studijního oboru Všeobecná sestra,
 • příprava a zavedení metody simulovaného pacienta do výuky 16 odborných klinických předmětů (simulovaným pacientem budou modely, software a soubory kazuistik připravené v rámci projektu),
 • zkvalitnění výuky odborné praxe:

  • provázání odborné praxe se cvičeními v klinických předmětech,
  • zavedení modelových krizových situací, které umožní nácvik řešení mimořádných situací s využitím simulovaného pacienta,
  • zavedení metody supervidované praxe,
 • modernizace SW vybavení, virtualizace,
 • vzdělávání AP, THP,
 • možnosti stáží AP v ČR i v zahraničí,
 • možnost pozvat 2 zahraniční odborníky jako konzultanty při přípravě metody simulovaného pacienta.

 

Projekt: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice

Základní informace

 • Program OP VVV – výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Doba realizace 06/2017 – 12/2022
 • Součást celouniverzitního projektu
 • Spoluúčast fakulty ve výši 5 %
 • Fakultní koordinátor projektu: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
 • Zkratka: INFRA

Cíle projektu

Modernizace a vybavení vzdělávací infrastruktury s cílem vyšší kvality výuky.

Popis aktivit projektu

 • Nákup modelů dle předběžných požadavků kateder,
 • nákup přístrojů a pomůcek,
 • nákup spotřebního zdravotnického materiálu,
 • nákup softwaru FONS Enterprise včetně zaškolení – vedení zdravotnické dokumentace,
 • nákup nábytku – nábytek určený pro uložení nakoupených modelů,
 • obnova počítačové učebny – vybavení učebny novými počítači a nábytkem,
 • PC vybavení odborných učeben – nákup počítačů pro vyučující do odborných učeben, nákup dataprojektorů, nákup kamery,
 • nákup tabletů– využití softwaru FONS Enterprise,
 • nákup odborné literatury.

 

Projekt: Doktorský studijní program Ošetřovatelství

Základní informace

 • Program OP VVV – výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Doba realizace 04/2017 – 9/2022
 • Fakultní projekt
 • Spoluúčast fakulty ve výši 5 %
 • Hlavní manažer projektu: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
 • Zkratka: DSP

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na přípravu akreditace a realizaci vlastního doktorského studijního programu Ošetřovatelství. Studijní program bude koncipován jako 4letý, studenti pro jeho úspěšné absolvování budou muset získat 240 kreditů. Program bude akreditován nejpozději v roce 2020 a první ročník bude zahájen v akademickém roce 2020/21. Do studia budou přijímání absolventi VŠ Mgr. studijních programů Ošetřovatelství nebo programu/oboru příbuzného zaměření. Studenti budou přijímáni do prezenční i kombinované formy studia.

Popis aktivit projektu

 • propojení vědecko-výzkumné sféry s klinickou praxí,
 • prohloubení teoretických i vědecko-výzkumných poznatků na českých i zahraničních výzkumných a specializovaných pracovištích,
 • možnost spolupráce s odborníky v ČR i v zahraničí,
 • potenciál pro vědu a výzkum,
 • profesní růst vlastních AP.