Navazující magisterské programy

Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice v navazujícím magisterském studiu

Na naší fakultě získáte vzdělání v perspektivních zdravotnických profesích, které mají vynikající uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí. Studovat budete v učebnách
vybavených špičkovými modely a pomůckami. Spolupracujeme s Nemocnicí Pardubického kraje a dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi. Proto Vám můžeme
nabídnout kvalitní praxi plnou současných poznatků a trendů v oboru.

  • Široká nabídka volitelných předmětů 
  • Studium anglického jazyka po celou dobu studia, včetně absolvování vybraných předmětů v AJ
  • Možnost výjezdů do zahraničí (LLP Erasmus atd.), zapojení zahraničních vyučujících do výuky vybraných předmětů
  • Možnost výběru z nabídky 17 předmětů Katedry tělovýchovy a sportu např. badminton, plavání, indoorcycling, aerobic, powerjóga atd.
  • Možnost získat v rámci studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech certifikát v certifikovaném kurzu MZČR Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty.
  • Mimořádné jednorázové stipendium nejlepším uchazečům
  • Individuální práce se studenty, kteří mají zájem o doktorské studium
  • Výuka je organizována v modelu blokové výuky:  2 x týdenní blok (po - pá) + 5 pátků 

           

 

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 


Studijní program:(N0913P360008)

     Spec. v ošetřovateslví - Oš. péče v interních oborech 

Forma studia: kombinovaná

Platnost akreditace do: 20.09.2031

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:

Cílem specializačního vzdělávacího programu je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v interních oborech, onkologii, geriatrii a u pacientů s chronickými ranami a defekty. Úspěšné ukončení studia dává absolventům možnost získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech a široký systémový základ. U nejlepších absolventů dává předpoklady ke studiu doktorského studijního programu.

V rámci studia v programu Specializace v ošetřovateslví - Ošetřovatelská péče v interních oborech je možné získat certifikát v certifikovaném kurzu MZČR Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty za poplatek 500 Kč. 

 

 


Studijní program:(N0913P360006) 

     Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče 

Forma studia: kombinovaná

Platnost akreditace do: 12.10.2030

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:

Cílem studijního programu je vybavit všeobecnou sestru znalostmi terminologie, zajistit orientaci v primárních vědomostech a literárních pramenech vědních a klinických oborů ovlivňujících roli všeobecné sestry specialistky. Poskytnout všeobecné sestře základní znalosti a dovednosti vztahující se k perioperační péči a připravit všeobecnou sestru pro poskytování specializované ošetřovatelské perioperační péče.

Cílem specializačního vzděláváni ve studijním programu Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Všeobecná sestra pro perioperační péči.

 

 


Studijní program:(N0913P369996)

     Specializace v porodnictví - Perioperační péče 

Forma studia: kombinovaná

Platnost akreditace do: 14. 9. 2030

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:

Cílem studijního programu je umožnit absolventům získat úplné vysokoškolské vzdělání a specializovanou způsobilost v oboru Porodní asistentka v perioperační péči. Absolvent studijního programu se uplatní na pracovištích perioperační péče v gynekologii a porodnictví, popřípadě na pracovištích předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků. Koncepce studijního programu předpokládá uplatnění absolventů i v oblasti managementu výše jmenovaných odborných pracovišť.

 

 


Studijní program:(N0988P360003)  

     Organizace a řízení ve zdravotnictví 

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Platnost akreditace do: 20.09.2031

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:  

Cílem studijního programu je připravit vysokoškolsky vzdělané a profesně připravené odborníky pro klinickou praxi, vzdělavatele a koordinátory ve zdravotnictví, kteří se budou podílet na organizaci a řízení a budou vykonávat manažerské role a funkce, vše se zaměřením na zdravotnickou praxi.

true
false
Rozšířit fotografii: 
false