Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia Ošetřovatelství

 

 

Psychologie:

1. ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 208 s., 2010. ISBN
978-80-247-3133-9.

2. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 536 s., 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.

3. ZACHAROVÁ, E., ŠIMÍČKOVÁ - ČÍŽKOVÁ, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. Vyd. Praha : Grada Publishing, 288 s., 2011. ISBN 978-80-247-4062-1.

4. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 5. vyd. Praha: Portál, 807 s., 2012. 
ISBN 978-80-262-0225-7.

5. HEYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 7. vyd. Praha: Portál, 168 str., 2013. ISBN 978-80-262-0534-0.

6. BAŠTECKÁ, B.; MACH, J. a kol. Klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 742 s., 2015. ISBN 978-80-262-0.

7. ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 195 s., 2011. ISBN 978-80-247-2624-3.

8. RAUDENSKÁ, J.; JAVŮRKOVÁ, A. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 304 s., 2011. ISBN 978-80-247-2223-8.

 

Chirurgie:

1. ZEMAN, M., KRŠKA, Z. a kol.: Chirurgická propedeutika. 3. vyd. Praha, Grada, 2011, 512 s.

2. HOCH, J., LEFLER, J.: Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha, Maxdorf, 2011, 590 s.

3. FERKO, A., ŠUBRT Z. Chirurgie v kostce. 2. vyd. Praha: Grada, 2015, 512 s.

4. NÝDRLE, M. Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie. 1. vyd. Brno, NCO NZO, 2017, 245 s. 

5. JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium. 1.vyd. Praha: Grada, 2013, 256 s.

6. WICHSOVÁ, J., a kol. Sestra a perioperační péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 190 s.

7. SLEZÁKOVÁ, L., a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I a II. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 268 s., 308 s.

 

 

Vnitřní lékařství:

1. NAVRÁTIL, Leoš  a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. 424 s. ISBN 978-80-247-2319-8.

2. KLENER, Pavel a kol. Vnitřní lékařství. 4. vyd. Praha: Galén, 2011. 713 s. ISBN 978-80-7262-705-9.

3. HOLUBOVÁ, Adéla.; NOVOTNÁ, Helena.; MAREČKOVÁ, Jana et al. Ošetřovatelská péče v gastroenterologii a hepatologii. Praha: Mladá Fronta, 2013. 272 s. ISBN 978-80-204-2806-6.

4. KOLÁŘ, Jiří et al. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. Praha: Galén, 2009. 480 s. ISBN 978-80-726-2604-5.

5. ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2006. 216 s. ISBN 978-80-247-1777-8.

6. ŠAFRÁNKOVÁ, Alena. Interní ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2008. 284 s. ISBN 978-80-247-1148-6.

 

Ošetřovatelství:

1. ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 136 s., 2011. ISBN 978-80-247-3223-7.

2. TRACHTOVÁ, Eva a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2.vyd. Brno: IDV PZ, 186s., 2013.

3. TÓTHOVÁ, Valérie a kol. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2.vyd. Praha: Triton, 2014. 225s., ISBN 978-80-7387-785-9.

4. PLEVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011. 288s., ISBN 978-80-247-3557-3.

5. PLEVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2011. 224 s., ISBN 978-80-247-3558-0.

6. PLEVOVÁ, Ilona a kol. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada. 2012. 304 s. ISBN: 978-80-247-3871-0.

7. INTERNATIONAL NANDA. Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2015-2017. Praha: Grada, T. Heather Herdman, 2015.

8. PAVLÍKOVÁ, Slavomíra, Modely ošetřovatelství v kostce. Praha: Grada. 2006. 152 s. ISBN80 – 247 – 1211 – 3.

9. ŠKRLA, Petr a Marta ŠKRLOVÁ, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada. 2008. 200 s. ISBN 978 – 80 – 247 – 2616 – 8.

10. KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství. Praha: Grada. 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3224-4.

11. VONDRÁČEK, Lubomír a Vlasta WIRTHOVÁ, Sestra a její dokumentace. Návod pro praxi. Praha: Grada. 2008. 88 s. ISBN978-80-247-2763-9.

12. BRABCOVÁ, Iva a Sylva BÁRTLOVÁ a kol. Management v ošetřovatelské praxi. 1.vyd. Praha: NLN. 2015. 288 s. ISBN: 978-80-7422-402-7.

 

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
true