Vít Blanař

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.

e-mail vit.blanar@upce.cz

telefon +420 466 037 545

Profesní dráha:

Mgr. Vít Blanař, Ph.D. získal formální vzdělání v oboru ošetřovatelství, a to absolvováním bakalářského i magisterského studia v oboru Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Titul Ph.D. rovněž získal na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice (2017). Během doktorského studia se zaměřil na téma vyšetřování a hodnocení hendikepů nemocných
s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem, na prevenci této nemoci z povolání a na roli audiologické sestry v těchto procesech. Na tomto tématu spolupracuje s Oddělením otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, a. s., Nemocnice Pardubického kraje. V roce 2014 získal certifikaci
v oboru audiologie u Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

Od roku 2016 vyučuje na bakalářském a magisterském stupni a provádí výzkum v oboru ošetřovatelství na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Současně pracuje jako audiologická sestra na Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice,
a. s., Nemocnice Pardubického kraje.

Ve svém aktuálně realizovaném výzkumu se zaměřuje na screening sluchu novorozenců pomocí otoakustických emisí nebo automatizovaných sluchových potenciálů mozkového kmene,
na komunikační obtíže a kvalitu života osob se sluchovým postižením a na kvalitu ošetřovatelské péče.

Výzkumné zájmy:

  • Kvalita ošetřovatelské péče
  • Kvalita života a komunikační problémy
  • Primární prevence v audiologii
  • Překlad a transkulturní validace nástrojů pro ošetřovatelskou klinickou praxi

Kompletní přehled publikací a projektů naleznete ZDE.

Autorství / spoluautorství monografie, odborných knih

ŠKVRŇÁKOVÁ, J., PELLANT, A., UNGROVÁ, P., BLANAŘ, V. 2017. Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou rovnováhy. In: ČADA, Z., R. ČERNÝ, O. ČAKRT a kol., CHROBOK, V., ed. Závratě. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 175 - 183. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-165-6.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., PELLANT, A. 2020. Vyšetřování a hodnocení potíží nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-341-8.

Originální práce v zahraničním časopise s IF

BLANAŘ, V., HODL, M., LOHRMANN, C., AMIR, Y., & EGLSEER, D. (2019). Dysphagia and factors associated with malnutrition risk: A five-year multicentre study Journal of Advanced Nursing. 75:3566–3576 https://doi.org/10.1111/jan.14188

(IF 2019 = 2.561; Ranking 2019: 6/123 (Nursing))

BLANAŘ, V., EGLSEER, D., LOHRMANN, CH., HODL, M. (2020). Changes in the availability of clinical practice guidelines for malnutrition: A 6-y multicenter study. Nutrition. 71. DOI: 10.1016/j.nut.2019.110617. ISSN 0899-9007. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S089990071930200X

(IF 2019 = 3.639; Ranking 2019: 33/89 (Nutrition and Dietetics))

Blanař, V., Škvrňáková, J., Pellant, A., Vodička, J., Praisler, J., Boháčová, E., Dršata, J., Šenkeřík, M., & Chrobok, V. (2021). Effectiveness of neonatal hearing screening system: A 12-year single centre study in the Czech Republic. Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.01.019

(IF 2019 = 1.495; Ranking 2019: 53/123 (Nursing))

HÖDL, M., BLANAŘ, V., AMIR, Y., & LOHRMANN, C. (2020). Association between incontinence, incontinence‐associated dermatitis and pressure injuries: A multisite study among hospitalised patients 65 years or older. Australasian Journal of Dermatology. 61(1). DOI: 10.1111/ajd.13163. ISSN 0004-8380. Dostupné také z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajd.13163 

(IF 2019 = 1.789; Ranking 2019: 42/68 (Dermatology))

Originální práce v zahraničním časopise bez IF

POSPICHAL, J., BLANAR, V. Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: A single-centre study from the Czech Republic. Malta Journal of Health Sciences. 2016, 3(2), 46-51. DOI: 10.14614/FAECSCREEN/7/16. ISSN 2312-5705.

Originální práce v českém nebo slovenském časopise s recenzním řízením

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., PELLANT, A., BÁRTOVÁ, I., KRČMÁŘ, P., LOVAS, M. Česká verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults. Otorinolaryngologie a foniatrie: časopis České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, 1(63) s. 50-56. ISSN: 1210-8767.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., ŠKVARLOVÁ, V. Sociální a emoční problémy pacientů s nedoslýchavostí způsobenou hlukem. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2014, 2(4), s. 87-92. ISSN: 1338-6263.

Blanař, V. Pospíchal, J. Vím, že vím, aneb: Testy s mírou jistoty pro hodnocení znalostí studentů zdravotnických oborů. Profese online. 2016, 1(9), s. 1-8. ISSN: 1803-4330.

LEBEDINSKÁ, R., BLANAŘ, V., ŠOUKALOVÁ, K. Podtlaková léčba ran v ortopedii. Ortopedie, 2015, 1(9), s. 26-30. ISSN: 1802-1727

PELLANT, A., DRŠATA, J., BLANAŘ, V., BENDOVÁ, P., ŠKVRŇÁKOVÁ J., CHROBOK, V. 2019. Současné požadavky na včasnou diagnostiku a léčbu vrozené oboustranné velmi těžké vady sluchu. Listy klinické logopedie. 3(2), 75-79. DOI: 10.36833/lkl.2019.031. ISSN 2570-6179. Dostupné také z: http://casopis.aklcr.cz/doi/10.36833/lkl.2019.031.html

ŠTĚDRÝ, J., PILNÝ, J., ČERMÁKOVÁ, K., HOLUBOVÁ, M., BLANAŘ, V. Anatomická studie artroskopie loketního kloubu. Ortopedie. 2014, 3(8), s. 126-129. ISSN: 1802-1727.

Souhrnná práce česky

BLANAŘ, V. Kolorektální karcinom - screening imunochemickou metodou v ordinaci praktického lékaře. Florence. 2012, 7-8(8), s. 31 - 33. ISSN 1801-464X.

BLANAŘ, V., ČERMÁKOVÁ, K., JEDLINSKÁ, M. Syndrom vyhoření u všeobecných sester pečujících o onkologicky nemocné. Diagnóza v ošetřovatelství. 2014, 2(10), s. 1-4. ISSN: 1801-1349.

ČERMÁKOVÁ, K., BLANAŘ, V. Ošetřovatelská a lékařská péče o židovské obyvatelstvo za 2. světové války. Ošetřovatelský obzor. 2013, 3(10), s. 57-59. ISSN: 1336-5606.

Autorství České nebo slovenské pedagogické publikace (skripta)

HAVLÍČEK, K., ČERVENKOVÁ, Z., BLANAŘ, V. Anatomické listy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.146 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7395-920-3.

(4. doplněné vydání: HAVLÍČEK, K., ČERVENKOVÁ, Z., BLANAŘ, V. Anatomické listy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. 135 s. ISBN 978-80-7560-242-8.)

HAVLÍČEK, Karel, Pavel PÓCZOŠ, Zuzana ČERVENKOVÁ a Vít BLANAŘ, 2019. Stručná anatomie lidského těla: obrazová příloha: učební opora pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-192-6.

Kapitola ve sborníku

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., ŠKVARLOVÁ, V. Komunikační obtíže u nedoslýchavých v závislosti na velikosti sluchových ztrát a spektru postižených frekvencí. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 5 - 12. ISBN 978-80-7395-895-4.

ČERMÁKOVÁ, K., BLANAŘ, V., HOLUBOVÁ, M. Posttraumatická stresová porucha u obětí holokaustu. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, s. 52-56. ISBN 978-80-87035-72-6.

POSPÍCHAL, J., BLANAŘ, V., ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 124 - 129. ISBN 978-80-7395-895-4.

ŠKORNIČKOVÁ, Z., KMENTOVÁ, K., POSPÍCHAL, J., BLANAŘ, V. Model kulturních kompetencí dle Purnella. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 146-153. ISBN 978-80-7395-895-4.

Disertační práce

BLANAŘ, Vít. Podíl audiologické sestry na vyšetřování a na hodnocení hendikepů nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem. Pardubice, 2017, 141 s. Disertační práce. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. Vedoucí práce: Pellant Arnošt, Mejzlík Jan.

Funkční vzorek

ČEGAN, L., NĚMEC, Z., ROLEČEK, J., VODIČKA, J., BLANAŘ, V., ŘEZNÍČEK, M. Přenosný audiometr. 2016. (Výstup projektu TAČR GAMA01/022)

Editor Sborníku

BLANAŘ, Vít, ed., 2020. Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči: Suplementum vydané u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingalové a Roku sestry a porodní asistentky Světové zdravotnické organizace. 1. Praha: Mladá fronta, 49 s. ISSN 0032-6739. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/archiv-cisel/2020-supplementum

Abstrakt v impaktovaném časopise

EGLSEER, D., BLANAŘ, V., LOHRMANN, C., HOEDL, M. (2019). SUN-PO213: Clinical practice guidelines for malnutrition and use of nutritional interventions: changes over 6 years. In: Abstracts of the 37th ESPEN Congress, Clinical Nutrition. Amsterdam: Elsevier Science BV, S138. ISSN 0261-5614.

(IF 2018 = 6.402; Ranking 2018: 6/86(Nutrition and Dietetics)) (Poster na konferenci)

HOEDL, M., V. BLANAŘ, Y. AMIR a C. LOHRMANN, 2019. Incontinence and hospital-acquired pressure injury: A multicenter cross-sectional study. In: Scientifi c and Clinical Abstracts From WOCNext 2019. Nashville, Tennessee: Lippincott Williams & Wilkins, S59 - S60. J Wound Ostomy Continence Nurs. DOI: 10.1097/WON.0000000000000530. ISSN 1528-3976.

(IF 2018 = 1.627; Ranking 2018: 36/120 (Nursing)) (Poster na konferenci)

Přednáška a Abstrakt

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., ŠKVARLOVÁ, J. Sociální a emoční problémy pacientů s nedoslýchavostí způsobenou hlukem. In: UNIVERZITKA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Jessenivova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. Teória, výskum a vzdělavanie v ošetrovateľstve, Zborník abstraktov. Martin, 2014, s. 18-19. ISBN 978-80-89544-69-1.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J.,SACHOVÁ, P., ŠKVARLOVÁ, P. Porovnání české verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults s výsledky prahové tónové audiometrie. In: Otorinolaryngologie a foniatrie: Abstrakta. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 151-152. ISSN 1210-7867.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J. Hearinh loss: Examination and evaluation by a nurse. In: European Industrial Doctoral School Summer Workshop 2014: List of Abstracts. Pardubice: Printing centre of the University of Pardubice, 2014, s. 46-47. ISBN 978-80-7395-779-7.

BLANAŘ, V., J. MEJZLÍK a V. ŠKVARLOVÁ. Závislost sociálních problémů nedoslýchavých na nejvíce postižené frekvenci sluchu při tónové audiometrii. In: Alžběta Hanzlíková a rozvoj Ošetrovaťelstva: Ošetrovaťelská konferencia Alžběty Hanzlíkovej 2015. Martin: JLF UK Martin, 2015, s. 107-109. ISBN 978-80-89544-76-9.

BLANAR, V., J. MEJZLIK a P. SACHOVA. Results of Czech version of the Hearing Handicap Inventory for Adults from the viewpoint of pure tone audiometry. In: 3rd Congres of European ORL-HNS. Prague, Czech Republic, 2015, s. 1539-1540.

BLANAR, V., MEJZLIK, J., SKVARLOVA, V. Communication difficulties of people with occupational hearing loss: Evaluation by tone audiometry threshold and Hearing Handicap Inventory for Adults at the otorhinolaryngology department. EDCNS 2015, 18. – 19. September 2015, Graz, Austria. The 15th European Doctoral Conference in Nursing Science.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., DOČKALOVÁ, V. Používání ochranných pomůcek u pracovníků v riziku hluku. In Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, s. 155-155. ISSN 1210-7867.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., Pellant, A. Factors affecting occupational noise-induced hearing loss. EDCNS 2015, 16. – 17. September 2016. The 16th European Doctoral Conference in Nursing Science, Bern University, Bern, Švýcarsko.

Ostatní

Chrobok, V., Dršata, J., Janouch, M., Komínek, P., Kokštein, Z., Malý, J., Dort, J., Šebková, A. Hülleová, I., Zeman, J., Blanař, V., Zíma, Z. Příručka pro praxi: Screening sluchu novorozenců. Praha, 2019. ISBN 978-80-87837-16-0. Dostupné také z: http://www.otorinolaryngologie.cz/dokumenty/PPP_screening-sluchu-novorozencu.pdf

Vybrané výzkumné projekty:

Přenosný audiometr, Program aplikovaného výzkumu, Experimentální vývoj a inovace GAMA, Technologická agentura České republiky, (2016 - 2017).

Rozšířit fotografii: 
false