Zuzana Červenková

Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.

e-mail zuzana.cervenkova@upce.cz

telefon +420 466 037 802

Profesní dráha:

Mgr. Zuzana Červenková absolvovala studium ve dvou oborech: zdravotní sestra a učitelka. Maturovala na Střední zdravotnické škole v Chrudimi v roce 1994. Jako zdravotní sestra začala pracovat ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (urologie), a poté v Chrudimské nemocnici, kde také trvale žije.

Během své ošetřovatelské kariéry vystudovala bakalářské studium (obor Ošetřovatelství)
na Univerzitě Karlově, na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Během mateřské dovolené pracovala ve středisku domácí péče a působila také jako učitelka na Střední zdravotnické škole v Chrudimi. Toto zaměstnání bylo také důvodem, proč zahájila magisterské studium
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Poté vyučovala na Střední zdravotnické škole v Pardubicích a na Základní škole pro děti s poruchami chování v Chrudimi.

Od října 2014 pracuje Mgr. Zuzana Červenková na FZS UPa jako asistentka. Vede cvičení
z ošetřovatelských postupů, přednášky z anatomie, fyziologie a o bolesti v ošetřovatelství. Studuje doktorský studijní program Ošetřovatelství. Studuje doktorský program Ošetřovatelství. Zaměřuje se na management pooperační bolesti s ohledem na kvalitu
a bezpečnost ošetřovatelské péče. Toto téma prezentuje na různých konferencích věnovaných ošetřovatelství v České republice i v Evropě. Zasazuje se o zavádění výsledků výzkumu
do praxe.

V roce 2017 získala certifikaci „Interní auditor ve zdravotnickém zařízení“ a „Péče o pacienta s bolestí“.

Výzkumné zájmy:

  • Aplikovaný výzkum, praxe založená na důkazech
  • Kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče
  • Management pooperační bolesti
  • Etika v souvislosti s léčbou bolesti

Vybrané publikace:

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2020. Spokojenost pacientů
s managementem akutní pooperační bolesti ve zdravotnickém zařízení
. Praktický lékař, supplementum, s. 12–16.

KOPECKÝ Michal, POSPÍCHAL Jan, ČERVENKOVÁ Zuzana a Iveta ČERNOHORSKÁ. Coping studentů oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář. Praktický lékař, supplementum,
s. 22–26.

ČERVENKOVÁ Zuzana a Michal KOPECKÝ. 2020. Model Idy Jean Orlandové a jeho využití v praxi. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Suplementum Vedecká recenzovaná časť, s.
38–40.

ČERVENKOVÁ Zuzana, KOPECKÝ Michal a Jindra HOLEKOVÁ. 2020. Zahájení hodnocení akutní pooperační bolesti na dospávací jednotce. Logos Polytechnikos, s. 113–123. Jihlava.  

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva, SRŠEŇ Mojmír, TVRDÍK David a Jana VAŘEČKOVÁ. 2019. Monitoring of progress in postoperative pain intensity.
The 18th European Doctoral Conference on Nursing Science. 19-21 September 2019, Medical University of Gratz, Graz, Austria.

HAVLÍČEK Karel, PÓCZOŠ Pavel, ČERVENKOVÁ Zuzana a Vít BLANAŘ. 2019. Stručná anatomie lidského těla. Univerzita Pardubice.

ČERVENKOVÁ Zuzana. 2018. Hodnocení managementu pooperační bolesti. XX. Česko-slovenské dialogy o bolesti. Bolest. Praha.

HLAVÁČKOVÁ Eva; KLINEROVÁ Kamila a Zuzana ČERVENKOVÁ. 2018. Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém sociálním zařízení pro seniory. Management rizik ve zdravotnictví,
č. 4, s. 18-23

ČERVENKOVÁ Zuzana a Patrik ZELINKA. 2018. Analýza a hodnocení modelu dynamického interakčního procesu Orlandové. Florence (on-line).

ČERVENKOVÁ Zuzana, VANÍČEK Petr, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2018. Spokojenost pacientů s tišením pooperační bolesti. Sborník z konference: Nové trendy
v ošetrovateľstve V
. Trnava.

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2018. Analýza rizik
při předepisování a podávání analgetik. Management rizik ve zdravotnictví, č. 3, ročník 2.

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2018. Quality and Safety of Health Care Related to Pain Management. Abstracts from the 17th European Doctoral Conference in Nursing Science, p. 130. Maastricht University.

ČERVENKOVÁ Zuzana, HLAVÁČKOVÁ Eva a Lenka HODAČOVÁ. 2017. Bolest – indikátor kvality. Recenzovaný sborník IV. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času. Pardubice.

Vybrané výzkumné projekty:

  • Podpora studentů doktorských programů na Fakultě zdravotnických studií, 2020, hlavní řešitelka.
  • Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství, 2019, hlavní řešitelka.
  • Podpora studentů doktorských programů na Fakultě zdravotnických studií, 2018, studentka.
  • Kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče, 2017, studentka.
Rozšířit fotografii: 
false