Aktuální informace k výuce (Covid-19)

10. 9. 2020

Aktualizace: 25. 10. 2021

Opatření proti šíření Covid-19 

S účinností ode dne 25. října 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek naplňující stanovené technické požadavky, ve všech vnitřních prostorech univerzity a všech dalších vnitřních prostorech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Zákaz se nevztahuje na:

 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

  Sledujte aktuální mimořádná opatření, která se mění v čase podle vývoje celkové epidemické situace.

  Celouniverzitní informace k preventivním opatřením proti šíření Covid_19 naleznete zde Souhrnné informace ke Koronaviru | Univerzita Pardubice (upce.cz)

   

  Správná hygiena rukou

  Michaela Zákoutská
  Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice