Oznámení děkana - DĚKANSKÉ VOLNO

25. 9. 2013
V y h l a š u j i
 
pro studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a Zdravotně sociální péče
Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 
v pátek dne 11. října 2013
 
D Ě K A N S K É   V O L N O
 
 
V tento den je výuka zrušena.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.       
             děkan
 
 
 
 
 
 
 
Pardubice 25. září 2013
Monika Vodová
sekretariát vedení