Pozvánka na online workshop "Návrh metodiky odhadu potřebného počtu studentů a absolventů studijního programu Všeobecná sestra"

1. 4. 2021

Jste srdečně zváni na online workshop "Návrh metodiky odhadu potřebného počtu studentů a absolventů studijního programu Všeobecná sestra", který se uskuteční v úterý dne 13. 4. 2021 v 14:30 hodin s prezentací výsledků projektu TA ČR Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester. 

Link pro připojení:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxNzFjMzUtZGQ4OS00ZjU2LWE4NGUtNzU1Njk0ODY2NGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444%22%2c%22Oid%22%3a%223b525254-0b74-4479-b3d9-f18fe0d2d3ea%22%7d

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
FZS UPa