Zápisy do vyšších ročníků na Fakultě zdravotnických studií ve dnech 18.9. a 19.9.2013

11. 9. 2013

Instrukce pro zápisy do vyšších ročníků pro ak. rok 2013/14

 

Prosíme, pozorně si pročtěte následující instrukce!

 

Každý student je povinen nejpozději k  4. 9. 2013 doručit svůj studijní výkaz na studijní oddělení (není vyžadována osobní účast studenta).

 

  1. Nejpozději k tomuto datu musí mít student ve svém výkazu zapsány všechny splněné zkoušky a zápočty. Za kompletnost a správnost zápisů ve studijním výkazu zodpovídá student!!!

 

  1. Student si musí předepsat do studijního výkazu předměty zimního i letního semestru příštího ak. r.  2013/14 (Studijní plány naleznete na http://ects.upce.cz/browser/FZS?lang=cs). A dále také případné nesplněné předměty z loňského ak. roku.

 

Dále upozorňujeme, že:

v případě potřeby na základě zjištěných nesrovnalostí nebo chybějících údajů ve studijním výkazu mohou být konkrétní studenti vyzváni e-mailem k osobnímu dostavení na studijní oddělení.

V případě výzvy je student povinen se v daném termínu dostavit!

 

Potvrzení o studiu a potvrzování dalších dokladů pro ak. rok 2013/14 bude možné nejdříve od 18. 9. 2013 a běžně pak během výuky v zimním semestru.

 

 

Termíny zápisů  do vyšších ročníků ke studiu pro ak. r. 2013/2014

 

bakalářské studijní programy:

zápisy do 2. ročníků   18. 9. 2013

zápisy do 3. ročníků   19. 9. 2013

 

zápisy studentů kombinované formy

zápisy do 2. ročníků   18. 9. 2013

zápisy do 3. ročníků   19. 9. 2013

 

navazující magisterské studijní programy:

zápisy do 2. ročníků   19. 9. 2013

 

-         Zápisy budou probíhat pouze ve dnech výše uvedených

-         Zápisy budou probíhat vždy v rozmezí:  8,00 - 11,00 hod. ; 12,30 - 15,30 hod.  Pro plynulý průběh zápisů žádáme studenty s bydlištěm v Pardubicích a blízkém okolí o účast v odpoledních hodinách 12,30 - 15,30 hod..

-         Student se musí dostavit osobně, případně pověřit zástupce, který se prokáže ověřenou plnou mocí.

-         U zápisu student předloží svůj studijní výkaz, průkaz studenta.

-         Student v den zápisu musí mít zapsané všechny splněné zkoušky a zápočty ve svém studijním výkazu (indexu). Bez řádně zapsaných záznamů ve studijním výkazu nebude student zapsán do vyššího ročníku! Zapsání údajů v studijním výkazu je zodpovědností studenta!!

 

 

Elektronické předzápisy předmětů v IS Stag budou pro studenty naší fakulty spuštěny

od 16. 9. 2013 (od 8,00 hod.) - do 23. 9. 2013 (do 24,00 hod.)

 

Případné bližší instrukce k  předzápisům budou těsně před spuštěním předzápisů vyvěšeny na studentském intranetu v aktualitách nebo zaslány na studentský e - mail.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tereza Richterová
Vedoucí studijního oddělení