O fakultě

Historie Fakulty zdravotnických studií (FZS) začíná dnem 1. 1. 2002, kdy byl na půdě Univerzity Pardubice ustaven vysokoškolský Ústav zdravotnických studií (ÚZS). Jeho vznik vyplynul ze zájmu tří subjektů - Univerzity Pardubice, Nemocnice Pardubice a Vyšší zdravotnické školy Pardubice - akreditovat tříletou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Vypracované studijní programy byly určeny pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení. Současně musely respektovat učební plány, materiální a personální zabezpečení výuky tak, aby odpovídaly požadavkům zemí Evropské unie z hlediska rozsahu a kvality studia. To ve svém komplexním pojetí zahrnuje klasickou léčebně-preventivní ošetřovatelskou péči o ambulantní či hospitalizované děti, seniory, rodinu a handicapované nemocné apod. Vypracovaný studijní program pro oba obory byl na doporučení Akreditační komise schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako jednomu z prvních vysokoškolských pracovišť v České republice. Za zdůraznění stojí skutečnosti, že zmíněné obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka patří mezi sedm oborů garantovaných státem, jejichž absolventi se mohou po ukončení studia ucházet ve své odbornosti (všeobecná sestra, porodní asistentka) o pracovní zařazení v zemích Evropské unie. Vlastní výuka v nově založeném ÚZS tak mohla být po úspěšné akreditaci zahájena ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Pardubice již v akademickém roce 2002/2003, ve kterém bylo přijato ke studiu celkem 90 studentů.
Po svém založení se Ústav zdravotnických studií začal velmi rychle dynamicky rozvíjet. Kromě rozšiřování výuky a zvyšování počtu studentů se í ve spolupráci se zkušenými pedagogy z Krajské nemocnice Pardubice podílel na bohaté vědecké a publikační činnost i na řešení řady grantových studií. K rozvoji nově vzniklého Ústavu zdravotnických studií přispělo v roce 2002 přiznání klinických pracovišť třem oddělením Krajské nemocnice Pardubice (Chirurgie, Interna, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku) statut klinik. V dalších letech byly postupně akreditovány dva dvouleté navazující magisterské studijní obory v prezenční formě - v akademickém roce 2005/2006 byl otevřen navazující magisterský program Ošetřovatelství, v roce 2006/2007 navazující magisterský program Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a konečně ve stejném roce (2006/2007) ve spolupráci se Zdravotně-sociální fakultou - Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZSF JU) byl nově reakreditován společný studijní doktorský program Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů. V roce 2005 se konala na Ústavu zdravotnických studií UPa první sponze absolventů bakalářského studia. Koncem roku 2006 měl Ústav zdravotnických studií akreditované dva bakalářské, dva magisterské a jeden doktorský studijní program, zajišťoval výuku pro celkem 306 studentů, měl svoji vědeckou radu a zastoupení ve Vědecké radě Univerzity Pardubice a ve čtyřech oborových či vědeckých radách fakult (Hradec Králové, České Budějovice, Prešov). Uvedené aktivity vedly dne 1. 1. 2007 k ustanovení Fakulty zdravotnických studií jako šesté fakulty Univerzity Pardubice. V témže roce se konala první promoce studentů magisterského programu a oboru Ošetřovatelství.
Avšak rozvoj mladé fakulty se nezastavil. V roce 2008 byl počet původních tří klinik (Chirurgie, Interna, ORL) rozšířen o další dvě klinická pracoviště (Neurologie a Gynekologie a porodnictví). Postupně byly akreditovány další studijní programy a obory. V roce 2008 bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnických záchranář a společný doktorský studijní program Ošetřovatelství s ZSF JU, v roce 2009 kombinovaná forma studijního bakalářského programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, v roce 2010 studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Radiologický asistent a konečně bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně-sociální pracovník. V akademickém roce 2011/2012 byl poprvé otevřen navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Dnes je uvedená výuka zajišťována nebo garantována dostatečným počtem habilitovaných pedagogů, z nichž převážná většina pracuje v Pardubické krajské nemocnici, a.s. a má současně své úvazky na fakultě.
Značná pozornost je na fakultě věnována vědecko-výzkumné práci, publikační činnosti a rozvojovým projektům. Od vzniku fakulty v roce 2007 byla řešena akademickými pracovníky či zaměstnanci fakulty celá řada výzkumných a rozvojových projektů v rámci výzev různých organizací a agentur (FRVŠ, IGA MZ ČR, IGA Univerzity Pardubice, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). V současné době fakulta řeší dva projekty zaměřené na rozvoj a inovaci studijních programů a internacionalizaci fakulty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dotace je celkem téměř 30 milionů Kč). Sledována a hodnocena je též účast studentů a akademických pracovníků na domácích i zahraničních sjezdech či konferencích (v akademickém roce 2012/13 aktivní účast na Slovensku, v Litvě, Bulharsku, Velké Británii, Švédsku). Rovněž tak fakulta sama organizuje pravidelně fakultní (od roku 2004) a celostátní kola (od roku 2006) studentské vědecké konference a konference studentů doktorských studijních programů. Ve spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s. se podílí na pořádání konferencí zaměřených na problematiku nelékařských zdravotnických pracovníků. Ke vzájemné spolupráci přispívá i skutečnost, že vedení Pardubické krajské nemocnice, a.s. má zastoupení ve vědecké radě FZS a obráceně děkan fakulty je zván na schůze primářského sboru. Spolupráce se projevuje i při společném řešení vědeckých projektů (IGA MZ ČR, IGA Univerzity Pardubice, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost), jejímž vyvrcholením jsou společné publikace v českých i zahraničních časopisech. Pardubická krajská nemocnice, a.s. je také partnerem jednoho ze zmíněných projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, což umožnilo financování studijního centra (otevřeného na půdě nemocnice v roce 2011) a modernizaci vybavení poslucháren v nemocnici.  
V programu zahraničních mobilit LLP Erasmus fakulta uskutečňuje pravidelné mobility studentů i akademických pracovníků, a to ve spolupráci s těmito partnery – Turku University of Applied Sciences, Vaasa Polytechnik, Satakunta University of Applied Sciences (Finsko); University of Malta (Malta); Gjovik University College (Norsko); Instituto Politécnico de Castelo Branco, CESPU (Portugalsko); TEI of Athens (Řecko); Prešovská univerzita v Prešově, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko); Ankara University (Turecko); Universidad de Jaén (Španělsko). V akademickém roce 2012/13 fakulta uspořádala 1. Mezinárodní týden, při kterém došlo k upevnění mezinárodních vztahů. Jsou plánovány další akce tohoto charakteru.
Výše uvedeným však historie ani současnost Fakulty zdravotnických studií nekončí. K akreditaci či k žádosti o schválení byly předány další studijní programy, specializační kurzy, školení atd. K 31. 12. 2012 měla fakulta více než 770 studentů, z toho 17 studentů studuje v rámci doktorských studijních programů. I nadále je věnována kromě vlastní výuky studentů značná pozornost především vědecko-odborné činnosti a kvalifikačnímu růstu všech pracovníků. Vedení fakulty si uvědomuje, že je třeba reagovat na trendy a tendence ve výchově mladé generace i na potřeby naší společnosti týkající se vzdělání a proto se snaží pro studenty zajistit co nejlepší podmínky k získávání teoretických znalostí a praktických dovedností.