Historie

Historie Fakulty zdravotnických studií (FZS) začíná dnem 1. 1. 2002, kdy byl na půdě Univerzity Pardubice ustaven vysokoškolský Ústav zdravotnických studií (ÚZS).

Jeho vznik vyplynul ze zájmu tří subjektů - Univerzity Pardubice, Nemocnice Pardubice a Vyšší zdravotnické školy Pardubice - akreditovat tříletou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka.

Vypracované studijní programy byly určeny pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení. Současně musely respektovat učební plány, materiální a personální zabezpečení výuky tak, aby odpovídaly požadavkům zemí Evropské unie z hlediska rozsahu a kvality studia. To ve svém komplexním pojetí zahrnuje klasickou léčebně-preventivní ošetřovatelskou péči o ambulantní či hospitalizované děti, seniory, rodinu a handicapované nemocné apod. Vypracovaný studijní program pro oba obory byl na doporučení Akreditační komise schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako jednomu z prvních vysokoškolských pracovišť v České republice.
Za zdůraznění stojí skutečnosti, že zmíněné obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka patří mezi sedm oborů garantovaných státem, jejichž absolventi se mohou po ukončení studia ucházet ve své odbornosti (všeobecná sestra, porodní asistentka) o pracovní zařazení v zemích Evropské unie. Vlastní výuka v nově založeném ÚZS tak mohla být po úspěšné akreditaci zahájena ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Pardubice již v akademickém roce 2002/2003, ve kterém bylo přijato ke studiu celkem 90 studentů.

Po svém založení se Ústav zdravotnických studií začal velmi rychle dynamicky rozvíjet. Kromě rozšiřování výuky a zvyšování počtu studentů se í ve spolupráci se zkušenými pedagogy z Krajské nemocnice Pardubice podílel na bohaté vědecké a publikační činnost i na řešení řady grantových studií. K rozvoji nově vzniklého Ústavu zdravotnických studií přispělo v roce 2002 přiznání klinických pracovišť třem oddělením Krajské nemocnice Pardubice (Chirurgie, Interna, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku) statut klinik.

V dalších letech byly postupně akreditovány dva dvouleté navazující magisterské studijní obory v prezenční formě - v akademickém roce 2005/2006 byl otevřen navazující magisterský program Ošetřovatelství, v roce 2006/2007 navazující magisterský program Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a konečně ve stejném roce (2006/2007) ve spolupráci se Zdravotně-sociální fakultou - Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZSF JU) byl nově reakreditován společný studijní doktorský program Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů. V roce 2005 se konala na Ústavu zdravotnických studií UPa první sponze absolventů bakalářského studia. Koncem roku 2006 měl Ústav zdravotnických studií akreditované dva bakalářské, dva magisterské a jeden doktorský studijní program, zajišťoval výuku pro celkem 306 studentů, měl svoji vědeckou radu a zastoupení ve Vědecké radě Univerzity Pardubice a ve čtyřech oborových či vědeckých radách fakult (Hradec Králové, České Budějovice, Prešov).

Uvedené aktivity vedly dne 1. 1. 2007 k ustanovení Fakulty zdravotnických studií jako šesté fakulty Univerzity Pardubice. V témže roce se konala první promoce studentů magisterského programu a oboru Ošetřovatelství. 

Rozvoj mladé fakulty se nezastavil. V roce 2008 byl počet původních tří klinik (Chirurgie, Interna, ORL) rozšířen o další dvě klinická pracoviště (Neurologie a Gynekologie a porodnictví). Postupně byly akreditovány další studijní programy a obory. V roce 2008 bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnických záchranář a společný doktorský studijní program Ošetřovatelství s ZSF JU, v roce 2009 kombinovaná forma studijního bakalářského programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, v roce 2010 studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Radiologický asistent a konečně bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně-sociální pracovník.

V akademickém roce 2011/2012 byl poprvé otevřen navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Dnes je uvedená výuka zajišťována nebo garantována dostatečným počtem habilitovaných pedagogů, z nichž převážná většina pracuje v Pardubické krajské nemocnici, a.s. a má současně své úvazky na fakultě.

 

 

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Almanach FZS k 10. vyroční 2.64 MB
false
Rozšířit fotografii: 
false