Bakalářské programy

Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice v bakalářském studiu

Na naší fakultě získáte vzdělání v perspektivních zdravotnických profesích, které mají vynikající uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí. Studovat budete v učebnách
vybavených špičkovými modely a pomůckami. Spolupracujeme s Nemocnicí Pardubického kraje a dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi. Proto Vám můžeme nabídnout kvalitní praxi plnou současných poznatků a trendů v oboru.

  • Široká nabídka volitelných předmětů – např. znakový jazyk, informační zdroje pro medicínské obory, seminář k bakalářské práci, specializované ošetřovatelství v ORL, atd.
  • Studium anglického jazyka po celou dobu studia, včetně absolvování vybraných předmětů v AJ
  • Možnost výjezdů do zahraničí (LLP Erasmus atd.), zapojení zahraničních vyučujících do výuky vybraných předmětů
  • Možnost výběru z nabídky 17 předmětů Katedry tělovýchovy a sportu např. badminton, plavání, indoorcycling, aerobic, powerjóga atd.

 

 

 

 

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 


Studijní program:  

     Všeobecné ošetřovatelství (B0931P360004)

Studijní program zaměřený na výkon regulovaného povolání všeobecná sestra

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Platnost akreditace do: 10. 12. 2028

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:
Cílem studijního programu je získání profesní kvalifikace všeobecná sestra (všeobecný ošetřovatel) pro poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit. Absolvent získává způsobilost k výkonu profese všeobecná sestra (všeobecný ošetřovatel) s uplatněním v řadě oblastí ošetřovatelské péče a služeb v nemocniční, domácí i komunitní péči u pacientů/klientů v různém vývojovém období, s širokým spektrem onemocnění a vad. Úspěšné ukončení studia dává absolventům široký systémový základ v oboru Ošetřovatelství s možností získání dalších specializací v rámci celoživotního vzdělávání. U nejlepších absolventů dává předpoklady k pokračování v navazujícím magisterském studijním programu.

 


Studijní program:   

     Porodní asistence (B0913P360036)

Studijní program zaměřený na výkon povolání porodní asistentka

Platnost akreditace do: 12. 10. 2030

Forma studia: prezenční

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:
Cílem studijního programu je získání profesní kvalifikace porodní sistentka pro poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit. Absolventka získává způsobilost k výkonu profese porodní asistentka a je oprávněna k výkonu samostatné i týmové odborné zdravotní péče v porodní asistenci a v ošetřovatelské péči na úseku gynekologie. Úspěšné ukončení studia dává absolventkám široký systémový základ v programu Porodní asistence s možností získání dalších specializací v rámci celoživotního vzdělávání.

 


Studijní program:  

     Zdravotnické záchranářství (B0931P360008)

Studijní program zaměřený na výkon povolání zdravotnický záchranář

Forma studia: prezenční

Platnost akreditace do: 13. 5. 2029

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:
Cílem studijního programu je získání profesní kvalifikace zdravotnický záchranář pro poskytování samostatné, specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu. Absolvent získává způsobilost k výkonu profese zdravotnický záchranář v síti zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné služby integrovaného záchranného systému a v dalších složkách činných v záchraně života a zdraví. Úspěšné ukončení studia dává absolventům systémový základ v oboru Zdravotnický záchranář s možností získání další specializace v rámci celoživotního vzdělávání.

 


Sudijní program:  

    Radiologická asistence (B0914P360014)

Studijní program zaměřený na výkon povolání radiologický asistent

Forma studia: prezenční

Platnost akreditace do: 12. 10. 2030

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:
Cílem studia studijního oboru Radiologický asistent je získat potřebné znalosti k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření. Absolvent studijního oboru Radiologický asistent je připraven v praxi uplatnit odborné činnosti jako je péče o pacienta během radiologických postupů, dále je schopen podle ordinace lékaře samostatně vykonávat zobrazovací postupy v oblasti radiodiagnostiky, nukleární medicíny a provádět aplikaci dávek ionizujícího záření v radioterapii. V průběhu bakalářského studia získá základní stupeň vysokoškolského vzdělání, na které může navazovat studium magisterské nebo může odejít do klinické praxe.

 


Studijní program:  

     Zdravotně sociální péče (B0988P240002)

Studijní program zaměřený na výkon regulovaného povolání zdravotně sociální pracovník

Forma studia: prezenční

Platnost akreditace do: 31. 8. 2024

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:
Cílem studijního programu je získání profesní kvalifikace zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu a to jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi. Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka bez odborného dohledu. Realizuje činnosti v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oblasti zdravotně sociální. Podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování zdravotně sociálních potřeb pacienta/klienta. Úspěšné ukončení studia dává absolventům systémový základ v oboru Zdravotně-sociální pracovník s možností získání další specializace v rámci celoživotního vzdělávání.

false
Rozšířit fotografii: 
false