Jak se přihlásit ke studiu na FZS?

Termíny pro podání přihlášek:

 • pro bakalářské studium: 282. 2020

 • pro navazující magisterské studium: 28. 2. 2020

Formy přihlášek:

 • elektronicky

 • e-přihláška k bakalářskému studiu musí být doložena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka  - potvrzení vydané praktickým lékařem (kromě uchazečů studijního oboru Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, kteří vykonávají profesi v odbornosti všeobecná sestra/zdravotní asistent, tito uchazeči doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovní činnosti). Lékařské potvrzení musí být naskenováno jako příloha k el. přihlášce. Po vykonání maturitní zkoušky je nutné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení u přijímacího řízení.

Informace k podání přihlášky:

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou. E-přihláška je zveřejněna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Po vyplnění e-přihlášky doporučujeme před jejím ukončením přihlášku vytisknout. Kompletní elektronická přihláška musí obsahovat:

 • nahrané lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka (pouze u bakalářských studijních oborů, kromě uchazečů studijního oboru Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, kteří vykonávají profesi v odbornosti všeobecná sestra/zdravotní asistent, tito uchazeči doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovní činnosti). Upozornění: v přijímacím řízení pro ak. rok 2020/2021 musí uchazeč oboru Radiologický asistent doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání radiologický asistent na předepsaném formuláři (viz směrnice č. 7/2019 Pravidla pro příjímací řízení pro obor Radiologický asistent).
 • nahraný doklad o zaplacení poplatku ve výši 500,– Kč (v případě platby kartou, tento doklad není nutný). Poplatek se hradí bankovním převodem, platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Podávání e-přihlášky bude spuštěno v úterý 2. 1. 2020.

Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby náseldně zkontrolovat na stejné internetové adrese.

U přihlášek je platbu třeba poukázat na účet:

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

 • Komerční banka:      č. ú. 37030561/0100

 • variabilní symbol:     7920

 • konstantní symbol:   379 (pro složenku), 308 (pro bezhotovostní převod)

 • specifický symbol:     oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku (vygenerované číslo)
 • převodová pošta:      Pardubice 530 02
Rozšířit fotografii: 
false