Jak se přihlásit ke studiu na FZS?

Termíny pro podání přihlášek:

 • pro bakalářské studium: 282. 2019

 • pro navazující magisterské studium: 28. 2. 2019

Formy přihlášek:

 • písemně (viz níže)

 • elektronicky (včetně doručení tištěné e-přihlášky, viz níže)

Adresa pro zaslání písemné přihlášky a tištěné verze e-přihlášky:
Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení
Průmyslová 395
532 10 Pardubice

 • Přihláška k bakalářskému studiu musí být doložena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka  - potvrzení vydané praktickým lékařem (kromě uchazečů studijního oboru Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, kteří vykonávají profesi v odbornosti všeobecná sestra/zdravotní asistent, tito uchazčei doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovní činnosti). Po vykonání maturitní zkoušky je nutné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Informace k podání přihlášky:

Přihlášku ke studiu lze podat:

 • elektronickou formou

E-přihláška je zveřejněna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Po vyplnění e-přihlášky doporučujeme před jejím ukončením přihlášku vytisknout a spolu s potvrzením od lékaře (pouze u bakalářských studijních oborů, kromě uchazečů studijního oboru Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, kteří vykonávají profesi v odbornosti všeobecná sestra/zdravotní asistent, tito uchazčei doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovní činnosti) o zdravotní způsobilosti zaslat na adresu fakulty viz výše.
Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem, platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Podávání e-přihlášky bude spuštěno v úterý 2. 1. 2019.

 • na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR” (tiskopis SEVT)

Tiskopis přihlášky lze zakoupit při dnu otevřených dveří, který fakulta pro zájemce o studium pořádá.
Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.

 

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

 • Komerční banka:
  č. ú. 37030561/0100

 • variabilní symbol:
  7920

 • konstantní symbol:
  379 pro složenku
  308 pro bezhotovostní převod

 • specifický symbol:
  oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku (vygenerované číslo)
  rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku

 • převodová pošta:
  Pardubice 530 02

Rozšířit fotografii: 
false