Kritéria přijetí, směrnice, obsah zkoušek, ukázky testů

Termín přijímacích zkoušek:

  • pro bakalářské studium: 27. 5. 2020
  • pro navazující magisterské studium: 20. 5. 2020

Předpoklady:

- navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství - pouze pro absolventy oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství

- navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví- pouze pro absolventy oboru Porodní asistentka

- navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče- pouze pro absolventy oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství

Obsah a organizace zkoušek:

Bakalářské studium: písemný test z biologie orientované na člověka

  • u studijního programu Zdravotnické záchranářství po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti  POZOR, v přijímacím řízení pro ak. rok 2020/2021 NEMUSÍ uchazeč doložit potvrzení od sportovního lékaře
  • u oboru Radiologický asistent je součástí přijímacího řízení i písemný test z fyziky
  • u oboru Zdravotně-sociální pracovník je součástí přijímacího řízení písemný test ze základů společenských věd

Magisterské studium: písemný test

  • z ošetřovatelství, psychologie, chirurgie a vnitřního lékařství - obor Ošetřovatelská péče v interních oborech
  • z ošetřovatelství, psychologie a chirurgie - obor Perioperační péče
  • z porodní asistence, klinických předmětů (gynekologie, porodnictví, neonatologie) a psychologie - obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Podrobné informace O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2020/2021 ve SMĚRNICÍCHpro bakalářské, a magisterské studijní programy.

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ

Podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.

 

PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ

Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se nepřijatý uchazeč může proti rozhodnutí odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení písemného rozhodnutí děkana. Odvolání podává děkanovi fakulty.

false
Rozšířit fotografii: 
false