Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

keyboard-70506_480_147997.jpg

Výsledek přijímací zkoušky najdete ve Vaší e-přihlášce.

Portál UPa - E-Přihláška (upce.cz)

Kompletní elektronická přihláška musí obsahovat:

1) DOKLAD O ZAPLACENÍ POPLATKU (vložit do 31. 3. 2024)

Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě platby kartou tento doklad není nutný.
 


2) DOKLAD O UKONČENÉM PŘEDCHOZÍM VZDĚLÁNÍ 

(vložit autorizovanou el. konverzi do 13. 6. 2024 u Bc. studia/ do 20. 6. 2024 u NMgr. studia)

  • Bc. studijní program - maturitní vysvědčení 
  • NMgr. studijní program - bakalářský diplom 

3) LÉKAŘSKÝ POSUDEK (vložit autorizovanou el. konverzi do 13. 6. 2024)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka (dále jen „lékařský posudek“) vydaný poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
 


4) POTVRZENÍ ZAMĚSTANAVATELE (vložit autorizovanou el. konverzi do 13. 6. 2024)

Potvrzení zaměstnavatele o pracovní činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka v případě uchazeče o studium do studijního programu Všeobecné ošetřovatelství (forma studia kombinovaná), který vykonává profesi v odbornosti nelékařský zdravotnický pracovník. U těchto uchazečů není požadován lékařský posudek.


Přílohu č. 3 a 4 požadujeme pouze u bakalářského studia. Formuláře musí být vyplněny na fakultních tiskopisech.

Návod na pořízení el. autorizované konverze dokumentu ZDE.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, kdy obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se totiž odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě neobdrželi, přestože již znáte výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím IS (v odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno). Součástí rozhodnutí je i Poučení, které poukazuje na formální náležitosti odvolání, tedy to, co všechno musí vaše odvolání obsahovat.

Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Pardubice a Fakulty zdravotnických studií. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.

Odvolací komise FZS UPCE bude zasedat 19. 8. 2024.

Jak správně podat odvolání?

Pokud zjistíte chybné ohodnocení svého výkonu nebo nesoulad celkového bodového hodnocení, podejte si odvolání, ve kterém konkrétně prokážete pochybení fakulty.

  • Odvolání je nutno zaslat písemně poštou na adresu fakulty nebo donést osobně na studijní oddělení FZS UPCE (tj. odvolání nelze podat e-mailem!).
  • V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
  • Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje.
  • V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu.
  • Odvolání musí obsahovat vlastnoruční podpis odvolatele.
  • Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí viz záložka formuláře.