Kritéria přijetí, směrnice, obsah zkoušek, ukázky testů

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, kdy obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se totiž odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě neobdrželi, přestože již znáte výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím IS (v odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno). Součástí rozhodnutí je i Poučení, které poukazuje na formální náležitosti odvolání, tedy to, co všechno musí vaše odvolání obsahovat.

Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Pardubice a Fakulty zdravotnických studií. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.

Fakulta zdravotnikých studií nerealizuje tzv. „doplňovací řízení“, tj. v případě, že se někteří přijatí uchazeči do studia nezapíší, NENÍ jejich místo nabídnuto nepřijatým uchazečům, kteří se umístili těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí

Jak správně podat odvolání?

Pokud zjistíte chybné ohodnocení svého výkonu nebo nesoulad celkového bodového hodnocení, podejte si odvolání, ve kterém konkrétně prokážete pochybení fakulty.

  • Odvolání je nutno zaslat písemně poštou na adresu fakulty nebo donést osobně na studijní oddělení FZS UPCE (tj. odvolání nelze podat e-mailem!).
  • V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
  • Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje.
  • V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu.
  • Odvolání musí obsahovat vlastnoruční podpis odvolatele.
  • Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí viz záložka formuláře.

true
Rozšířit fotografii: 
false