Zahraniční granty

Fakulta byla zapojena do mezinárodního projektu Mentoring in Nursing in Europe, uskutečněného v rámci Erasmus Intensive Programme v roce 2011 a 2012. Pořádající institucí byla Middlesex University of London ve Velké Británii.Nastavení

V současné době je Fakulta zdravotnických zapojena do zahraniční grantového projektu:

Téma: Key Skill Management in Operating Room - KSMOR  (Klíčové dovednosti na operačním sále)

Popis projektu:

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie vyhlášený na období 2014–2020. Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. V rámci tohoto vzdělávacího programu byla Česká republika přizvána k řešení projektu Key Skill Management in Operating Room - KSMOR, který se zabývá vzděláváním perioperačních sester, jejich klíčovými dovednostmi, znalostmi, postupy a mírou adaptace na operačních sálech v rámci Evropské unie.

Projekt je realizován v období květen 2017 až listopad 2019. Hlavním řešitelem je Francie a spoluřešiteli jsou Česká republika, Belgie, Finsko a Řecko. Zástupci všech partnerů se pravidelně schází a projekt je podpořen Evropskou asociací sálových sester (Europen Operating Room Nurses Association - EORNA) a Českou asociací sester – sekce perioperačních sester.

Českou republiku v projektu zastupuje Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, která realizuje dva navazující magisterské studijní programy perioperační péče a má k řešenému tématu projektu velmi blízko. Spolu s fakultou se na projektu podílí tři zdravotnická zařízení - Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice a Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, Praha.

Období řešení: 2016 - 2019

Hlavní řešitelka za FZS : Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.

Interní spoluřešitelé: Mgr. Petra Pavlová; Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.; PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.; Ing. Hana Theer Vítková;