Vědeckovýzkumné týmy

Zaměření

Ve vědeckovýzkumné práci se Katedra ošetřovatelství podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR
a dalších. Společně s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřuje na zvyšování kvality výuky v oblasti ošetřovatelství a souvisejících klinických oborů. 

Vědeckovýzkumné týmy

Personální obsazení katedry se skládá z odborníků z oblasti ošetřovatelství, pedagogiky, psychologie, filozofie, etiky a medicíny. Akademičtí pracovníci úzce spolupracují s klinickými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a dalšími státními či nestátními zdravotnickými a sociálními institucemi po celé České republice i v zahraničí. K vzájemné spolupráci dochází taktéž s vysokými školami zaměřenými také na výuku ošetřovatelství.

 Vědeckovýzkumnou činnost katedry podporuje i existence vědeckovýzkumných týmů fakulty. Zaměření těchto týmů vyplývá z vědeckovýzkumného zaměření fakulty, kdy pracovníci katedry významně participují především v oblasti sledování kvality poskytované péče, hodnocení kvality života, sociální práce, historie nelékařských zdravotnických povolání a dalších souvisejících témat.

Spolupráce na projektech

Akademičtí pracovníci Katedry ošetřovatelství se podílí jako hlavní řešitelé či spoluřešitelé na projektech fakulty dle svého odborného zamření (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda/granty.html#).

 

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací dlouhodobě na Katedře ošetřovatelství vychází z odborného a vědecko-výzkumného zaměření akademických pracovníků katedry. Obhájené bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici dle oborů katedry na http://dspace.upce.cz/handle/10195/28138 .

Rozšířit fotografii: 
false