Mezinárodní den sester

11. 5. 2021

Datum 12.5. je na fakultě každoročně ve znamení oslav Mezinárodního dne sester, který je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství, Florence Nightingale. V rámci tohoto významného dne také navazujeme na loňský Rok sester a porodních asistentek a další akce, které musely být z důvodu pandemie Covid-19 odloženy. Ošetřovatelství je obor, jehož význam celospolečensky stoupá.


"Všech sester a porodních asistentek si velice vážíme. Tímto jim chceme poděkovat za jejich péči, obětavost a nasazení, a za to, že v první linii zvládaly péči o pacienty. Našim studentům i absolventům pak děkujeme, že zvládli nejen studium, ale také plnění praxí, a mnoho z nich i další pomoc ve zdravotnických zařízeních a dobrovolnickou činnost", říká proděkanka pro internacionalizaci a rozvoj PhDr. Kateřina Horáčková, PhD.

A jak konkrétně naše fakulta podporuje význam ošetřovatelství a jiných nelékařských oborů?

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: Téma ošetřovatelství jsme podpořili mimo jiné pořádáním dubnové Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči, kde vystoupili přední čeští i zahraniční odborníci zastupující jednotlivé nelékařské obory.

DEN KRAJSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ: V září plánujeme realizovat výstavu fotografií Jsem sestra při příležitosti pořádání Dne krajského zdravotnictví.

OPERAČNÍ SÁL: Úsilí o zvýšení kvality výuky dokládá i nově vybudovaný operační sál pro praktickou výuku, určen studentům napříč nabízenými studijními programy, nejvíce však pro studijní program Perioperační péče a Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Fakulta vlastní mnoho moderních a vysoce sofistikovaných simulátorů, které zvládají simulovat nepřeberné množství akutních zdravotních obtíží.  

DALŠÍ VELKÉ PROJEKTY: Z dalších velkých projektů je nutné zmínit projekt TA ČR „Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester“ Cílem projektu je vytvoření Kompetenčního modelu pro vzdělávání a výkon profese všeobecná sestra a Certifikované metodiky pro stanovování potřeby personálního zajištění profese všeobecných sester pro zajištění zdravotní péče v kontextu demografických změn v České republice a návrhů na optimální počty studentů, kteří by měli být v příštích letech přijímáni do kvalifikačního studia Všeobecná sestra (VOŠ a VŠ). Záměrem projektu je také  analýza a optimalizace kompetencí, potažmo vzdělávání všeobecných sester.

Význam oboru ošetřovatelství se snažíme zdůraznit především tím, že usilujeme o kvalitní výuku našich studentů a tím do praxe přivádíme novou generaci odborníků připravených čelit novým výzvám v rámci péče o nemocné a současně s respektem k historickému odkazu i etickým normám medicíny a ošetřovatelství. Kvalitu výuky se nově snažíme zvýšit pomocí několika projektů. Jedním z nich je mezinárodní projekt ERASMUS+ „My Operating Room Nurse Coach“, který se věnuje podpoře odborného vzdělávání všeobecných sester se specializovanou způsobilostí v perioperační péči.   

V unikátním projektu MENTORING-STÍNOVÁNÍ student v rámci výkonu odborné praxe naváže na mentora, kterého kopíruje v jeho měsíčním rozpisu služeb. Tento způsob vedení odborné praxe přiblíží studentovi realitu práce na konkrétním pracovišti a nemocnici. Zkušený mentor předává studentovi své zkušenosti, spojuje teorii s praxí. 

Další projekt zaměřený zejména na zvýšení připravenosti studenta k řešení nových nečekaných problémů (akutních stavů, týmové spolupráce, komunikace v týmu, aj.) v reálné praxi prostřednictvím efektivního nácviku řešení konkrétních problémů je program Skill Lab. Kromě zmíněného se snažíme posílit a zdůraznit preventivní roli ošetřovatelství, např. při prevenci civilizačních onemocnění, a to u populace bez rozdílu pohlaví, věku a sociálního statutu. Tuto oblast podtrhuje spolupráce se Státním zdravotním ústavem.

CHARITATIVNÍ ROZMĚR OŠETŘOVATELSTVÍ: podporujeme např. formou dobrovolnictví, dobročinných akcí a sbírek pro potřebné. 

Zvyšovat prestiž ošetřovatelství a dalších nelékařských profesí je společným zájmem všech zaměstnanců fakulty. O změně společenského vnímání profese všeobecné sestry, ale i jiných nelékařských zdravotnických povolání svědčí též rekordní zájem přihlášených uchazečů o studium na naší fakultě https://bit.ly/3aYGfEc.

Mgr. Miroslava Jiráková, MBA
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice