Historie - současnost

Od historie k současnosti

Ustanovení Katedry managementu a informatiky bylo logickým krokem k rozvoji nové Fakulty zdravotnických studií, která byla v rámci Univerzity Pardubice založena dne 1. 1. 2007 jako pokračovatelka vysokoškolského Ústavu zdravotnických studií, který zde působil od roku 2002.

Rok 2010 - udělení  akreditace pro vyučování oboru Radiologický asistent na Fakultě zdravotnických studií. Z původní Katedry managementu a informatiky vznikla Katedra informatiky, managementu a radiologie.

Od 1. 9. 2018 došlo ke sloučení Katedry klinických oborů a Katedry informatiky, managementu a radiologie v jednu – Katedru klinických oborů slouženou ze dvou oddělení: Oddělení urgentní péče a Oddělení radiologie.

Cílem Katedry klinických oborů (KKO) a jejího oddělení radilogie  je připravovat a realizovat studijní programy umožňující získání vzdělání a profesní kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropské unie a národních právních norem. Snahou je koncipovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby respektovala potřeby a požadavky praxe. Vzdělání v oboru Radiologický asistent se za dobu jeho existence v Pardubicích stalo trvalou součástí nabídky studijních oborů. Studium každoročně úspěšně zakončí několik desítek mladých odborníků, o které je v praxi trvalý zájem.

Úlohou KKO je také personální i materiální zajištění výuky předmětů oddělení radiologie, které umožní studentům získávat přehled v oblastech využívání informačních technologií ve zdravotnictví, ekonomiky a managementu ve zdravotnictví a statistických metod.

 

 

 

Nabízené obory

V současné době nabízí Oddělení radiologie pod Katedrou klinických oborů bakalářský studijní program Radiologický asistent v prezenční formě.

 

Profil absolventa:

Bakalářský studijní obor Radiologický asistent je koncipován jako profesní teoreticko-praktické vzdělávání absolventů středních škol ukončených maturitou. Je prvním stupněm vysokoškolského vzdělávání radiologických asistentů. Výstupní znalosti a dovednosti vycházejí ze zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cílem studia studijního oboru Radiologický asistent je získat potřebné znalosti k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření.

Absolvent studijního oboru Radiologický asistent je připraven v praxi uplatnit odborné činnosti jako je péče o pacienta během radiologických postupů. Dále je schopen podle ordinace lékaře samostatně vykonávat zobrazovací postupy v oblasti radiodiagnostiky, nukleární medicíny a provádět aplikaci dávek ionizujícího záření v radioterapii.

V průběhu bakalářského studia získá základní stupeň vysokoškolského vzdělání, na které může navazovat studium magisterské nebo může odejít do klinické praxe.

Absolvent najde pracovní uplatnění:

Na radiologických odděleních v lůžkových či ambulantních provozech, kde provádí skiagrafická rentgenová vyšetření, asistuje a instrumentuje při skiaskopických, angiografických, diapeutických a intervenčních metodách na operačních sálech a provádí vyšetření pomocí magnetické rezonance či výpočetní tomografie.

Na radioterapeutických odděleních, kde zajišťuje ozařování na rentgenových ozařovačích, lineárních urychlovačích a přístrojích určených pro brachyterapii, vyhotovuje výpočty ozařovacích plánů a ozařovací pomůcky, provádí dozimetrická měření a pracuje se simulátorem.

Na pracovištích nukleární medicíny, kde provádí zobrazovací a nezobrazovací metody a následně je zpracovává v počítačových systémech.

 

Zajišťované předměty

Oddělení zajišťuje výuku odborných předmětů z oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a teoretických předmětů profilujícího základu.

Kromě toho zajišťuje výuku předmětů všeobecného základu z oblasti informačních technologií, ekonomiky a managementu ve zdravotnictví, statistiky, matematiky a biofyziky.

 

Organizace výuky

Teoretická výuka probíhá z velké části na Fakultě zdravotnických studií, která sídlí společně se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích na adrese Průmyslová 395. Posluchárny i učebny jsou vybaveny moderními audiovizuálními technologiemi, vybavení odborných učeben se vyvíjí v souladu s aktuálními možnostmi a trendy. Kromě toho Fakulta zdravotnických studií využívá učebny Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí Čs. legií, učebny Pardubické nemocnice na jednotlivých klinických pracovištích a učebny klinických pracovišť Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

V rámci zajišťování studijního oboru Radiologický asistent oddělení spolupracuje s odborníky ze specializovaných pracovišť s vysokou erudicí v oboru. Jedná se především o pracoviště radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny institucí:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Multicsan, s. r. o. Pardubice

 

Praktická výuka je rozdělena na praxi blokovou a individuální. Blokovou praxi zajišťuje fakulta v období zimního i letního semestru. Hlavními partnery pro zajištění praxe jsou Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Praxe však probíhá i na dalších pracovištích v Pardubickém, Královéhradeckém a Středočeském kraji. Individuální praxi si zajišťují studenti v období letních prázdnin na pracovišti, které si sami vyberou.

 

Prezentace odborných učeben

fotografie z jednotlivých učeben jsou umístěny na konci této stránky

Učebna ZD38

Výuka radiologických oborů se v rámci fakulty odehrává na učebně ZD 38, která je vybavena skiagrafickým rentgenovým přístrojem a vertigrafem. Na tomto zařízení probíhá nácvik obsluhy přístroje a práce radiologického asistenta při konkrétních projekcích. V učebně se nacházejí také počítačové sestavy vybavené softwarem CT EXPO pro zobrazování skiagrafických snímků.

Katedra disponuje rovněž programem Pcxmc. Tento program umožňuje prostřednictvím simulace stanovit velikost dávky, kterou je pacient ozářen, na základě parametrů prováděné expozice a údajů o fyziologických parametrech pacienta. Pro studenty jsou volně přístupné dvě licence tohoto programu, které jsou umístěny na počítačích v počítačové učebně ZC 22.

Učebna ZC22

Jedná se o počítačovou učebnu umístěnou v areálu na adrese Průmyslová 395, na které probíhá především výuka předmětů všeobecného základu, především základů informačních technologií, statistiky a práce s informačními zdroji. Její kapacita je 22 míst. V době mimo rozvrhové akce je učebna volně přístupná studentům. Studenti tak mohou využívat speciální softwarové vybavení, kterým fakulta disponuje, především software pro statistickou analýzu STATISTICA a program pro analýzu kvalitativních dat Atlas.ti, které mohou studenti rovněž instalovat na své počítače v rámci multilicencí, nemocniční informační systém FONS Enterprise a již zmíněný program Pcxmc.

V roce 2018 byla tato učebna kompletně nově vybavena hardwarem i školním nábytkem.

Učebna CB-03045

Tato počítačová učebna se nachází na Náměstí legií, nabízí kapacitu 40 míst a je vybavena softwarem, podobně jako učebna ZC22. Probíhá zde především výuka předmětů pro kombinovanou formu studia.

Věda a výzkum

Zaměření

V oblasti vědy a výzkumu se podílíme na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR, TAČR a dalších.

Zaměstnanci oddělení radiologie nabízejí odbornost především v oblasti interní a manažerské komunikace, statistiky a matematických metod, farmakologie a doplňků výživy.

Podílejí se na činnosti vědeckovýzkumných týmů fakulty, jejichž zaměření se týká především sledování kvality poskytované péče, hodnocení kvality života, sociální práce, historie nelékařských zdravotnických povolání a dalších souvisejících témat. Spolupracují s dalšími fakultami na řešení grantových úloh TAČR z oblasti zdravotnictví a v neposlední řadě úzce spolupracují s klinickými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi.

 

Spolupráce na projektech

V seznamu jsou uvedeny současné projekty a projekty, na kterých se podíleli členové katedry v posledních letech. Další informace o zapojení do projektů lze nalézt na osobních profilech zaměstnanců.

2018 – 2021

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester

poskytovatel TA ČR, ve spolupráci s Fakultou elektroniky a informatiky

ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

2016 -2017

Přenosný audiometr

poskytovatel TA ČR

ve spolupráci s Fakultou elektroniky a informatiky

2017 - 2022

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice

Doktorský studijní program Ošetřovatelství

Rozvojové projekty – projekty OP VVV, poskytovatel MŠMT

ve spolupráci s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií

2018

Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií

2017

Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví

Studentská grantová soutěž, poskytovatel Interní grantová agentura Univerzity Pardubice

ve spolupráci s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií

Nejvýznamnější publikace

V seznamu jsou uvedeny nejvýznamnější publikace, na kterých se podíleli členové katedry v posledních letech. Další publikace jsou prezentovány na adrese

https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/publikace.html

HOLÁ, J. Interní komunikace v teorii a praxi. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017.159 s. ISBN 978-80-7560-099-8.

HOLÁ, J., ŠPAČKOVÁ, I., MORAVCOVÁ, M. Utilization of Ict in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy : 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz : Trauner Verlag, 2017, s. 217 - 224. ISBN 978-3-99062-119-6.

HOLÁ, J., ŠPAČKOVÁ, I., ZÁHOROVÁ, V. Increasing Employee Engagement by Assessment of Their Satisfaction. In Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th International Conference. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2017, s. 188-195. ISBN 978-80-7494-349-2.

HOLÁ, J., ČAPEK, J., PAVLOVÁ, P. ICT Support of the Quality Management in Hospitals. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz : Trauner Verlag, 2016, s. 213-220. ISBN 978-3-99033-869-8.

ŠPAČKOVÁ, I., HOLÁ, J. EVIDENCE-BASED PRACTICE AS A PART OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN NURSING. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz : Trauner Verlag, 2016, s. 221-228. ISBN 978-3-99033-869-8.

MORAVCOVÁ, M., HOLÁ, J. Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women. Kontakt, 2017, roč. 19, č. 1, s. 12 - 16.

ČEGAN, L. Evaluating the business value of website performance. Information, 2016, roč. Vol.19, č. 8(A), s. 3191-3196.

V seznamu jsou uvedeny nejvýznamnější publikace, na kterých se podíleli členové katedry v posledních dvou letech. Další publikace jsou prezentovány na adrese

https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/publikace.html

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací vypisovaná na Katedře informatiky, managementu a radiologie vychází z profilu absolventa studijního programu Radiologický asistent a z odborného a vědecko-výzkumného zaměření akademických pracovníků katedry. Obhájené bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici dle oborů katedry na adrese

http://dspace.upce.cz/handle/10195/50541

 

Spolupráce katedry

Výuka a praxe:

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Radiodiagnostické oddělení

http://pardubice.nempk.cz/radiodiagnostika

http://chrudim.nempk.cz/radiodiagnosticke-oddeleni

http://chrudim.nempk.cz/oddeleni-nuklearni-mediciny

http://usti.nempk.cz/radiodiagnosticke

http://litomysl.nempk.cz/radiologicke-oddeleni

http://svitavy.nempk.cz/oddeleni-radiologie-zobrazovacich-metod

Fakultní nemocnice Hradec Králové

https://www.fnhk.cz/onm-amb

https://www.fnhk.cz/onko

https://www.fnhk.cz/rdg

 

Multiscan s.r.o. Pardubice

https://www.multiscan.cz/

https://www.kocpardubickehokraje.cz/

Praxe:

Poliklinika KOLF Pardubice

http://www.poliklinika-pardubice.cz/

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

https://www.nemocnicekolin.cz/

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

https://www.fnkv.cz/radiodiagnosticka-klinika-uvod.php

https://www.fnkv.cz/radioterapeuticka-a-onkologicka-klinika-uvod.php

https://www.fnkv.cz/klinika-nuklearni-mediciny-uvod.php

Profesní organizace:

Společnost radiologických asistentů

http://srlacr.cz/

Mezinárodní spolupráce

Projekt ERASMUS

V současné době má fakulta v programu Erasmus uzavřené dohody s 15 partnery na 14 zahraničních univerzitách v 9 evropských zemích. Zahraničním studentům nabízí 20 předmětů v anglickém jazyce, včetně odborné praxe s anglicky hovořícími mentory, pořádá pro ně „Wellcome day“ a „Good bye meeting“, jejichž cílem je navázat se studenty osobní kontakt, kvalitně je uvést do prostředí fakulty, konzultovat s nimi osobní cíle studijního pobytu, prodiskutovat jeho zajištění a na závěr získat kvalitní zpětnou vazbu. Od roku 2005 je na fakultě každým rokem realizována beseda k mezinárodním mobilitám, jejímž cílem je sdílet zkušenosti ze zahraničních pobytů, představit spolupracující univerzity a motivovat studenty k výjezdům na studijní pobyty a stáže v zahraničí. Seznam všech partnerů Fakulty zdravotnických studií je uveden na adrese

https://fzs.upce.cz/fzs/spoluprace/zahranici.html

Katedra informatiky, managementu a radiologie dlouhodobě spolupracuje především s Instituto Politéchnico de Castelo Branco a její součástí Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias

http://www.ipcb.pt/esald/escola-superior-de-saude-dr-lopes-dias

Nejčastěji využívanou formou mobility je praktická stáž studentů během studia či těsně po jeho ukončení. Studenti z Portugalska jezdí do české republiky pravidelně, praxe pro ně organizujeme především ve spolupráci s Orlickoústeckou nemocnicí, Multiscan s.r.o. Pardubice a Protonovým centrem v Praze. Probíhají také mobility učitelů.

Akademičtí pracovníci se rovněž podílí na výuce zahraničních studentů v anglickém jazyce v předmětech zaměřených na metodologii vědeckého výzkumu.

Nabídka kurzů a služeb

Centrum péče o zdraví

Centrum péče o zdraví bylo na fakultě založeno v roce 2017. Jeho cílem je celoživotní vzdělávání odborníků i laiků. Centrum nabízí aktuální informace, kurzy, poradenství, konzultace, supervize, exkurze. Jeho služby jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak organizacím.

Katedra informatiky managementu a radiologie se podílí na jeho chodu především jako poskytovatel IT podpory, spolupracuje při jeho propagaci a podílí se na realizaci kurzů zaměřených na užívání doplňků stravy.

Bližší informace lze nalézt na adrese

https://centrumpeceozdravi.upce.cz/

Speciální odborné dovednosti

Členové katedry mohou nabídnout své znalosti především v oblasti:

manažerské komunikace,

statistických metod,

aplikací MS Office,

farmakologie.

 

Rozšířit fotografii: 
false