O katedře

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce je součástí Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice, která byla ustanovena k 1. 1. 2007 transformací z Ústavu zdravotnických studií založeného v roce 2002.

Výuka v oblasti porodní asistence má svou dlouholetou historii, na Fakultě zdravotnických studií (Ústavu zdravotnických studií) probíhá již od svého počátku. Počátky vzdělávání porodních asistentek v Pardubicích však sahají až do roku 1930, kdy byl založen v Pardubicích Státní ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek.

Vzdělávání v oblasti zdravotně sociální práce probíhá na katedře od roku 2010 a v současnosti ji považujeme za již stabilní součást vzdělávání na katedře/fakultě.

Cílem katedry je připravovat a realizovat studijní programy umožňující získání vzdělání a profesní kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropské unie a národních právních norem. Snahou je rozšiřovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby respektovala potřeby a požadavky praxe.

 

Nabízené obory

V současné době nabízí Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce dva bakalářské studijní programy v prezenční formě a navazující magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě.

V bakalářském stupni studia se jedná o studijní program Porodní asistence/studijní obor Porodní asistentka a studijní program Zdravotně sociální péče/ studijní obor Zdravotně-sociální pracovník. V magisterském stupni studia nabízí katedra dvouletý navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví/studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Navazující magisterský studijní obor je určen absolventům bakalářského studijního oboru Porodní asistentka.

 

Profil absolventů/absolventek

Studijní program Porodní asistence (relevantní profese Porodní asistentka)

Výstupní znalosti a dovednosti porodních asistentek jsou zformulovány do základních kompetenčních kritérií vycházejících z Evropské strategie WHO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí a direktivy Evropské komise – směrnice 2013/55/EU. Splnění těchto požadavků umožňuje volný pohyb absolventek studijního oboru na trhu práce v zemích EU.

Výstupní znalosti a dovednosti porodních asistentek, tj. profesní kompetence porodních asistentek, jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované podle základních funkcí, které porodní asistentka plní a vycházejí ze zákona č. 96/2004 Sb.
v platném znění a vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Činnost porodních asistentek, které odpovídají za péči v porodní asistenci o ženu a dítě, zahrnuje:

 • samostatné řízení a poskytování péče v porodní asistenci – podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to o ženu a její rodinu, rodičku a novorozence, zaměřené na dosažení jejich fyzického, mentálního nebo sociálního potenciálu, který vede k upevnění biopsychosociálních, behaviorálních, kognitivních a spirituálních funkcí ženy a její rodiny,
 • preventivní činnost zaměřenou na detekci abnormálních stavů u ženy, matky, plodu a novorozence, zprostředkování lékařské pomoci a provádění naléhavých zásahů v nepřítomnosti lékaře,
 • získání kompetencí k rozvoji a provádění funkcí vztahujících se k  porodní asistenci
  a poskytování pomoci při porodu,
 • poskytování a hodnocení péče o ženu, rodičku a novorozence,
 • podporu aktivního zapojení žen, rodiček, jejich rodinných příslušníků a celé společnosti do všech aspektů péče v porodní asistenci o ženu a novorozence,
 • podporu sebedůvěry a svobodného rozhodování při stanovení způsobu péče v porodní asistenci o ženu a novorozence.

 

Studijní program Zdravotně sociální péče (relevantní profese Zdravotně-sociální pracovník)

V souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zdravotně-sociální pracovník vykonává činnosti podle § 3, odst. 1, dále § 9 bez odborného dohledu a bez indikace:

 • provádí sociální prevenci, včetně depistážní činnosti, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci,
 • provádí sociální šetření u pacientů a posuzuje životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovává zprávu o posouzení životní situace pacienta,
 • sestavuje plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizuje,
 • zajišťuje sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům,
 • účastní se integrace pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí,
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonává činnosti při přípravě a organizaci rekondičních pobytů,
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonává činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb,
 • v případě úmrtí pacientů provádí odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťuje záležitosti spojené s úmrtím.

Dále profil absolventa vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který definuje činnosti sociálních pracovníků v § 109. Sociální pracovník vykonává:

 • sociální šetření,
 • sociální agendu včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče,
 • sociální a sociálně právní poradenství,
 • analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
 • odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence,
 • depistážní činnost,
 • krizovou pomoc,
 • sociální rehabilitaci.

 

Studijní program Specializace ve zdravotnictví – Perioperační péče v gynekologii a porodnictví (relevantní profese Porodní asistentka v perioperační péči)

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví počítá s odborným i ekonomickým zařazením absolventů/ek studia především do státní, rozpočtové a privátní zdravotnické péče.

Studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví umožní absolventům/kám získat specializovanou způsobilost s označením odbornosti Porodní asistentka pro perioperační péči.

Absolvent/ka studijního oboru se uplatní na pracovištích perioperační péče v gynekologii
a porodnictví, případně na pracovištích předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků. Koncepce studijního oboru předpokládá uplatnění absolventů/ek i v oblasti managementu výše jmenovaných odborných pracovišť.

 

Zajišťované předměty

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce zajišťuje výuku předmětů zaměřených zejména na oblast porodní asistence, gynekologie a porodnictví, neonatologie, sociální péče, zdravotně-sociální péče a perioperační péče. Dále katedra zajišťuje výuku se zaměřením na pedagogiku, edukaci a související problematiku.

 

Organizace výuky

Převážná část teoretické výuky probíhá v místě Fakulty zdravotnických studií, která sídlí společně se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích, v Průmyslové 395. Od roku 2013 je hlavní část teoretické výuky směrována do vlastní budovy ZE s jednou posluchárnou, dvěma učebnami a jednou odbornou učebnou. Posluchárny jsou vybaveny moderními audiovizuálními technologiemi. Fakulta zdravotnických studií dále využívá k výuce učebny Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí Čs. legií, učebny Pardubické nemocnice na jednotlivých klinických pracovištích a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Praktická výuka je rozdělena na praxi blokovou (probíhá v průběhu zimního a letního semestru) a individuální (probíhá v období letních prázdnin). Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi je Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Mezi významné partnery pro výkon odborné praxe studentů patří i další zdravotnická a sociální zařízení v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

 

Odborné učebny

Fakulta zdravotnických studií věnuje velkou pozornost materiálně technickému zabezpečení odborné výuky a  garantuje vysoký standard ve vybavení modely, přístroji, pomůckami. Výuce jednotlivých odborných předmětů je přizpůsobeno jak stavební uspořádání odborných učeben, tak jejich vybavení, které je kontinuálně doplňováno a modernizováno.

Odborná učebna č. 36 je zaměřena převážně na výuku studijních předmětů studijního programu Porodní asistence. Vyučuje se zde prenatální péče – nácvik technik a postupů při péči o těhotnou ženu. Dále zde mají studující možnost na porodnickém modelu simulovat reálnou péči o rodičku během fyziologického porodu a následně si mohou vyzkoušet péči o novorozence, který svou hmotností a délkou odpovídá skutečnému novorozenci.

Odborná učebna CB 03043 (č. 43) je využívána pro výuku předmětů zaměřených na komunikaci, pedagogiku, zdravotně sociální práci s osobami se zdravotním postižením, augmentativní a alternativní komunikaci, psychologii, psychoterapii, muzikoterapii a další. V učebně probíhají supervize odborné praxe a workshopy s odborníky z praxe. Učebna je vybavena kompenzačními, rehabilitačními, relaxačními i terapeutickými pomůckami pro osoby s různými typy znevýhodnění, které jsou využívány ve výuce i při nácviku v terénu.

Učebna se nachází na náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice, budova UNIT, 2. patro

Dalšími učebnami, které jsou především při výuce budoucích porodních asistentek využívány, patří odborné učebny č. 10 a 15. Ve výuce je využíván veškerý potenciál dostupných pomůcek, od technických možností počítačů, prezentační techniky po zcela autentické cvičné modely – simulátory pro nácvik postupů, výkonů a péče v porodní asistenci. Učebny simulují prostředí nemocničního pokoje a pracovny nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborná laboratoř 10 je vybavena technikou pro specifický způsob výuky tzv. ošetřování simulovaného pacienta se záznamem činností studentů a možností přenosu obrazu.

Věda a výzkum

Zaměření

Ve vědeckovýzkumné práci se Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších. Společně s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřuje na zvyšování kvality výuky v oblasti porodní asistence, souvisejících klinických oborů, ošetřovatelství a v oblasti zdravotně sociální práce. 

Vědeckovýzkumné týmy

Personální obsazení katedry se skládá z odborníků z oblasti porodní asistence, ošetřovatelství, sociální práce, pedagogiky a medicíny. Akademičtí pracovníci jsou tedy odborníky ve zdravotnictví a v sociální oblasti, úzce spolupracují s klinickými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a dalšími státními či nestátními zdravotnickými a sociálními institucemi po celé České republice. K vzájemné spolupráci dochází taktéž s vysokými školami zaměřenými také na výuku porodní asistence, ošetřovatelství a oborů zaměřených na zdravotně sociální práci.

Vědeckovýzkumnou činnost katedry podporuje i existence vědeckovýzkumných týmů fakulty. Zaměření těchto týmů vyplývá z vědeckovýzkumného zaměření fakulty, kdy pracovníci katedry významně participují především v oblasti sledování kvality poskytované péče, hodnocení kvality života, sociální práce, historie nelékařských zdravotnických povolání a dalších souvisejících témat.

 

Spolupráce na projektech

Akademičtí pracovníci katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce se podílí jako hlavní řešitelé či spoluřešitelé na projektech fakulty dle svého odborného zaměření (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda/granty.html#).

 

Nejvýznamnější publikace

Publikační aktivita pracovníků katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků a zároveň z klíčových vědecko-výzkumných témat fakulty (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda.html, https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/publikace.html).

 

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací dlouhodobě na katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce vychází z odborného a vědecko-výzkumného zaměření akademických pracovníků katedry. Obhájené bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici dle oborů katedry na http://dspace.upce.cz/handle/10195/50544.

 

Spolupráce katedry

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce dlouhodobě spolupracuje v oboru porodní asistence především s odbornými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (http://www.nempk.cz/) a s dalšími zdravotnickými pracovišti, která jsou akreditována pro praktickou výuku v porodní asistenci. Zaměstnanci Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice (http://pardubice.nempk.cz/porodnicko-gynekologicke) jsou zároveň
i akademickými pracovníky, kteří se významně podílí na výuce budoucích porodních asistentek.

Při odborné praxi ve studijním programu Zdravotně sociální práce katedra spolupracuje stabilně s téměř 50 zdravotnickými a sociálními zařízeními, která jsou zaměřena na různé cílové skupiny, především na děti, rodinu, seniory, dlouhodobě nemocné, osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené skupiny a další.

Členství v profesních organizacích, asociacích

Oddělení porodní asistence Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce od roku 2015 úzce spolupracuje a podílí se na aktivitách pobočného spolku profesní organizace České komory porodních asistentek, z.s. – Východočeský spolek porodních asistentek, p.s. (www.ckpa.cz).

FZS UPa je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (http://www.asvsp.org/), čímž je podpořeno především zkvalitňování výuky ve studijním programu Zdravotně sociální péče.

 

Mezinárodní spolupráce katedry

Zahraniční mobility jsou jednou z priorit FZS. Uskutečňují se v souladu se strategickým záměrem, konkrétně jeho prioritou 3 Internacionalizace. Cílem fakulty je prohlubovat proces internacionalizace, zvyšovat počet zahraničních mobilit studentů i zaměstnanců, rozšiřovat a zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce a rozvíjet vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty.

Kromě evropských mobilit, kterých je většina, fakulta podporuje mezinárodní spolupráci s mimoevropskými zeměmi. Od roku 2017 je zapojena do celouniverzitního projektu „India Platform“, v rámci kterého se rozvíjí spolupráce s Indií, participuje na letní škole „Summer School“ zaměřené na realizaci studijního pobytu zahraničních studentů z různých zemí, podporuje zaměstnance k realizaci mimoevropských pracovních stáží.

Záměr zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce je naplňován i vzděláváním zaměstnanců. Od roku 2015 pořádá fakulta pravidelné kurzy anglického jazyka pro zaměstnance ve 3 úrovních. Vzdělávání v cizím jazyce je realizováno též v rámci projektu OP VVV a rozšířeno o výuku odborné angličtiny.

V letech 2012–2017 přijelo na fakultu 89 zahraničních studentů a 73 akademických pracovníků a naopak, do zahraničí vycestovalo 50 studentů a 170 zaměstnanců.

Akademičtí pracovníci katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce se na mezinárodní spolupráci podílí především spoluprací s Evropskou asociací porodních asistentek (EMA - European Midwives Association) a spoluprací, která byla navázána v průběhu mobilit akademických pracovníků. Jedná se především o Slovenskou republiku, Finsko, Švédsko, Turecko a další. 

Mezi destinace, které navštívili studenti v rámci mobility v posledních letech, patří Finsko
a Lotyšsko.

Akademičtí pracovníci se podílí na výuce v anglickém jazyce v předmětech zaměřených na výuku porodní asistence, zdravotně sociální práce a komunikace.

 

Nabídka služeb a kurzů

Centrum péče o zdraví

Centrum péče o zdraví bylo na fakultě založeno v roce 2017. Jeho cílem je celoživotní vzdělávání odborníků i laiků. Centrum nabízí aktuální informace, kurzy, poradenství, konzultace, supervize, exkurze. Jeho služby jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak organizacím.

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce se podílí na aktivitách Centra především organizací kurzů pro veřejnost, a to psychoprofylaxe pro těhotné, arteterapeutických seminářů a nabídkou odborných seminářů zaměřených na sociální práci. Dále se katedra podílí na realizaci supervize určené pro sociální zařízení.

Akademičtí pracovníci v oboru porodní asistence pravidelně pořádají odborné semináře zaměřené na dovednosti v porodní asistenci určené především pro porodní asistentky.

Oddělení zdravotně sociální práce v rámci odborných aktivit v průběhu odborné praxe studentů pořádá odborná setkání zaměřená na supervizi a její začlenění do výuky, na sociální práci s různými cílovými skupinami a další.

false
Rozšířit fotografii: 
true