O katedře

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce je součástí Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice, která byla ustanovena k 1. 1. 2007 transformací z Ústavu zdravotnických studií založeného v roce 2002.

Výuka v oblasti porodní asistence má svou dlouholetou historii, na Fakultě zdravotnických studií (Ústavu zdravotnických studií) probíhá již od svého počátku. Počátky vzdělávání porodních asistentek v Pardubicích však sahají až do roku 1930, kdy byl založen v Pardubicích Státní ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek.

Vzdělávání v oblasti zdravotně sociální práce probíhá na katedře od roku 2010 a v současnosti ji považujeme za již stabilní součást vzdělávání na katedře/fakultě.

Cílem katedry je připravovat a realizovat studijní programy umožňující získání vzdělání a profesní kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropské unie a národních právních norem. Snahou je rozšiřovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby respektovala potřeby a požadavky praxe.

 

Nabízené obory

V současné době nabízí Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce dva bakalářské studijní programy v prezenční formě a navazující magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě.

V bakalářském stupni studia se jedná o studijní program Porodní asistence/studijní obor Porodní asistentka a studijní program Zdravotně sociální péče/ studijní obor Zdravotně-sociální pracovník. V magisterském stupni studia nabízí katedra dvouletý navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví/studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Navazující magisterský studijní obor je určen absolventům bakalářského studijního oboru Porodní asistentka.

 

Profil absolventů/absolventek

Studijní program Porodní asistence (relevantní profese Porodní asistentka)

Výstupní znalosti a dovednosti porodních asistentek jsou zformulovány do základních kompetenčních kritérií vycházejících z Evropské strategie WHO pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí a direktivy Evropské komise – směrnice 2013/55/EU. Splnění těchto požadavků umožňuje volný pohyb absolventek studijního oboru na trhu práce v zemích EU.

Výstupní znalosti a dovednosti porodních asistentek, tj. profesní kompetence porodních asistentek, jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované podle základních funkcí, které porodní asistentka plní a vycházejí ze zákona č. 96/2004 Sb.
v platném znění a vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Činnost porodních asistentek, které odpovídají za péči v porodní asistenci o ženu a dítě, zahrnuje:

 • samostatné řízení a poskytování péče v porodní asistenci – podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to o ženu a její rodinu, rodičku a novorozence, zaměřené na dosažení jejich fyzického, mentálního nebo sociálního potenciálu, který vede k upevnění biopsychosociálních, behaviorálních, kognitivních a spirituálních funkcí ženy a její rodiny,
 • preventivní činnost zaměřenou na detekci abnormálních stavů u ženy, matky, plodu a novorozence, zprostředkování lékařské pomoci a provádění naléhavých zásahů v nepřítomnosti lékaře,
 • získání kompetencí k rozvoji a provádění funkcí vztahujících se k  porodní asistenci
  a poskytování pomoci při porodu,
 • poskytování a hodnocení péče o ženu, rodičku a novorozence,
 • podporu aktivního zapojení žen, rodiček, jejich rodinných příslušníků a celé společnosti do všech aspektů péče v porodní asistenci o ženu a novorozence,
 • podporu sebedůvěry a svobodného rozhodování při stanovení způsobu péče v porodní asistenci o ženu a novorozence.

 

Studijní program Zdravotně sociální péče (relevantní profese Zdravotně-sociální pracovník)

V souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zdravotně-sociální pracovník vykonává činnosti podle § 3, odst. 1, dále § 9 bez odborného dohledu a bez indikace:

 • provádí sociální prevenci, včetně depistážní činnosti, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci,
 • provádí sociální šetření u pacientů a posuzuje životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovává zprávu o posouzení životní situace pacienta,
 • sestavuje plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizuje,
 • zajišťuje sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům,
 • účastní se integrace pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí,
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonává činnosti při přípravě a organizaci rekondičních pobytů,
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonává činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb,
 • v případě úmrtí pacientů provádí odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťuje záležitosti spojené s úmrtím.

Dále profil absolventa vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který definuje činnosti sociálních pracovníků v § 109. Sociální pracovník vykonává:

 • sociální šetření,
 • sociální agendu včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče,
 • sociální a sociálně právní poradenství,
 • analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
 • odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence,
 • depistážní činnost,
 • krizovou pomoc,
 • sociální rehabilitaci.

 

Studijní program Specializace ve zdravotnictví – Perioperační péče v gynekologii a porodnictví (relevantní profese Porodní asistentka v perioperační péči)

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví počítá s odborným i ekonomickým zařazením absolventů/ek studia především do státní, rozpočtové a privátní zdravotnické péče.

Studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví umožní absolventům/kám získat specializovanou způsobilost s označením odbornosti Porodní asistentka pro perioperační péči.

Absolvent/ka studijního oboru se uplatní na pracovištích perioperační péče v gynekologii
a porodnictví, případně na pracovištích předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků. Koncepce studijního oboru předpokládá uplatnění absolventů/ek i v oblasti managementu výše jmenovaných odborných pracovišť.

 

Zajišťované předměty

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce zajišťuje výuku předmětů zaměřených zejména na oblast porodní asistence, gynekologie a porodnictví, neonatologie, sociální péče, zdravotně-sociální péče a perioperační péče. Dále katedra zajišťuje výuku se zaměřením na pedagogiku, edukaci a související problematiku.

 

Organizace výuky

Převážná část teoretické výuky probíhá v místě Fakulty zdravotnických studií, která sídlí společně se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích, v Průmyslové 395. Od roku 2013 je hlavní část teoretické výuky směrována do vlastní budovy ZE s jednou posluchárnou, dvěma učebnami a jednou odbornou učebnou. Posluchárny jsou vybaveny moderními audiovizuálními technologiemi. Fakulta zdravotnických studií dále využívá k výuce učebny Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí Čs. legií, učebny Pardubické nemocnice na jednotlivých klinických pracovištích a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Praktická výuka je rozdělena na praxi blokovou (probíhá v průběhu zimního a letního semestru) a individuální (probíhá v období letních prázdnin). Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi je Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Mezi významné partnery pro výkon odborné praxe studentů patří i další zdravotnická a sociální zařízení v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

 

Odborné učebny

Fakulta zdravotnických studií věnuje velkou pozornost materiálně technickému zabezpečení odborné výuky a  garantuje vysoký standard ve vybavení modely, přístroji, pomůckami. Výuce jednotlivých odborných předmětů je přizpůsobeno jak stavební uspořádání odborných učeben, tak jejich vybavení, které je kontinuálně doplňováno a modernizováno.

Odborná učebna č. 36 je zaměřena převážně na výuku studijních předmětů studijního programu Porodní asistence. Vyučuje se zde prenatální péče – nácvik technik a postupů při péči o těhotnou ženu. Dále zde mají studující možnost na porodnickém modelu simulovat reálnou péči o rodičku během fyziologického porodu a následně si mohou vyzkoušet péči o novorozence, který svou hmotností a délkou odpovídá skutečnému novorozenci.

Odborná učebna č. 16 je využívána pro výuku předmětů zaměřených na pedagogiku, zdravotně sociální péči o osoby s různým znevýhodněním, augmentativní a alternativní komunikaci, psychologii, psychoterapii a další. Učebna je vybavena relaxačními pomůckami, včetně prvků metody Snoezelen, muzikoterapeutickými pomůckami apod. Dále jsou v učebně k dispozici komunikační pomůcky pro osoby se znevýhodněním, terapeutické pomůcky pro seniory, pomůcky pro ergoterapii.

Dalšími učebnami, které jsou především při výuce budoucích porodních asistentek využívány, patří odborné učebny č. 10 a 15. Ve výuce je využíván veškerý potenciál dostupných pomůcek, od technických možností počítačů, prezentační techniky po zcela autentické cvičné modely – simulátory pro nácvik postupů, výkonů a péče v porodní asistenci. Učebny simulují prostředí nemocničního pokoje a pracovny nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborná laboratoř 10 je vybavena technikou pro specifický způsob výuky tzv. ošetřování simulovaného pacienta se záznamem činností studentů a možností přenosu obrazu.

Věda a výzkum

Zaměření

Ve vědeckovýzkumné práci se Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších. Společně s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřuje na zvyšování kvality výuky v oblasti porodní asistence, souvisejících klinických oborů, ošetřovatelství a v oblasti zdravotně sociální práce. 

Vědeckovýzkumné týmy

Personální obsazení katedry se skládá z odborníků z oblasti porodní asistence, ošetřovatelství, sociální práce, pedagogiky a medicíny. Akademičtí pracovníci jsou tedy odborníky ve zdravotnictví a v sociální oblasti, úzce spolupracují s klinickými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a dalšími státními či nestátními zdravotnickými a sociálními institucemi po celé České republice. K vzájemné spolupráci dochází taktéž s vysokými školami zaměřenými také na výuku porodní asistence, ošetřovatelství a oborů zaměřených na zdravotně sociální práci.

Vědeckovýzkumnou činnost katedry podporuje i existence vědeckovýzkumných týmů fakulty. Zaměření těchto týmů vyplývá z vědeckovýzkumného zaměření fakulty, kdy pracovníci katedry významně participují především v oblasti sledování kvality poskytované péče, hodnocení kvality života, sociální práce, historie nelékařských zdravotnických povolání a dalších souvisejících témat.

 

Spolupráce na projektech

Akademičtí pracovníci katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce se podílí jako hlavní řešitelé či spoluřešitelé na projektech fakulty dle svého odborného zaměření (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda/granty.html#).

 

Nejvýznamnější publikace

Publikační aktivita pracovníků katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků a zároveň z klíčových vědecko-výzkumných témat fakulty (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda.html, https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/publikace.html).

 

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací dlouhodobě na katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce vychází z odborného a vědecko-výzkumného zaměření akademických pracovníků katedry. Obhájené bakalářské a diplomové práce jsou k dispozici dle oborů katedry na http://dspace.upce.cz/handle/10195/50544.

 

Spolupráce katedry

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce dlouhodobě spolupracuje v oboru porodní asistence především s odbornými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (http://www.nempk.cz/) a s dalšími zdravotnickými pracovišti, která jsou akreditována pro praktickou výuku v porodní asistenci. Zaměstnanci Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice (http://pardubice.nempk.cz/porodnicko-gynekologicke) jsou zároveň
i akademickými pracovníky, kteří se významně podílí na výuce budoucích porodních asistentek.

Při odborné praxi ve studijním programu Zdravotně sociální práce katedra spolupracuje stabilně s téměř 50 zdravotnickými a sociálními zařízeními, která jsou zaměřena na různé cílové skupiny, především na děti, rodinu, seniory, dlouhodobě nemocné, osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené skupiny a další.

Členství v profesních organizacích, asociacích

Oddělení porodní asistence Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce od roku 2015 úzce spolupracuje a podílí se na aktivitách pobočného spolku profesní organizace České komory porodních asistentek, z.s. – Východočeský spolek porodních asistentek, p.s. (www.ckpa.cz).

FZS UPa je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (http://www.asvsp.org/), čímž je podpořeno především zkvalitňování výuky ve studijním programu Zdravotně sociální péče.

 

Mezinárodní spolupráce katedry

Zahraniční mobility jsou jednou z priorit FZS. Uskutečňují se v souladu se strategickým záměrem, konkrétně jeho prioritou 3 Internacionalizace. Cílem fakulty je prohlubovat proces internacionalizace, zvyšovat počet zahraničních mobilit studentů i zaměstnanců, rozšiřovat a zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce a rozvíjet vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty.

Kromě evropských mobilit, kterých je většina, fakulta podporuje mezinárodní spolupráci s mimoevropskými zeměmi. Od roku 2017 je zapojena do celouniverzitního projektu „India Platform“, v rámci kterého se rozvíjí spolupráce s Indií, participuje na letní škole „Summer School“ zaměřené na realizaci studijního pobytu zahraničních studentů z různých zemí, podporuje zaměstnance k realizaci mimoevropských pracovních stáží.

Záměr zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce je naplňován i vzděláváním zaměstnanců. Od roku 2015 pořádá fakulta pravidelné kurzy anglického jazyka pro zaměstnance ve 3 úrovních. Vzdělávání v cizím jazyce je realizováno též v rámci projektu OP VVV a rozšířeno o výuku odborné angličtiny.

V letech 2012–2017 přijelo na fakultu 89 zahraničních studentů a 73 akademických pracovníků a naopak, do zahraničí vycestovalo 50 studentů a 170 zaměstnanců.

Akademičtí pracovníci katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce se na mezinárodní spolupráci podílí především spoluprací s Evropskou asociací porodních asistentek (EMA - European Midwives Association) a spoluprací, která byla navázána v průběhu mobilit akademických pracovníků. Jedná se především o Slovenskou republiku, Finsko, Švédsko, Turecko a další. 

Mezi destinace, které navštívili studenti v rámci mobility v posledních letech, patří Finsko
a Lotyšsko.

Akademičtí pracovníci se podílí na výuce v anglickém jazyce v předmětech zaměřených na výuku porodní asistence, zdravotně sociální práce a komunikace.

 

Nabídka služeb a kurzů

Centrum péče o zdraví

Centrum péče o zdraví bylo na fakultě založeno v roce 2017. Jeho cílem je celoživotní vzdělávání odborníků i laiků. Centrum nabízí aktuální informace, kurzy, poradenství, konzultace, supervize, exkurze. Jeho služby jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak organizacím.

Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce se podílí na aktivitách Centra především organizací kurzů pro veřejnost, a to psychoprofylaxe pro těhotné, arteterapeutických seminářů a nabídkou odborných seminářů zaměřených na sociální práci. Dále se katedra podílí na realizaci supervize určené pro sociální zařízení.

Akademičtí pracovníci v oboru porodní asistence pravidelně pořádají odborné semináře zaměřené na dovednosti v porodní asistenci určené především pro porodní asistentky.

Oddělení zdravotně sociální práce v rámci odborných aktivit v průběhu odborné praxe studentů pořádá odborná setkání zaměřená na supervizi a její začlenění do výuky, na sociální práci s různými cílovými skupinami a další.

false
Rozšířit fotografii: 
true