Doporučená literatura k přijímacím zkouškám do Bc. studijních programů

Biologie člověka, výchova ke zdraví a laická první pomoc

(studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Porodní asistence, Zdravotně sociální péče, Radiologická asistence)

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2013. ISBN 978-80-7358-231-9.

HAMPLOVÁ, Lidmila. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada Publishing, 2020. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5562-5.

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. ISBN 978-80-718-2338-4.

KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: pro střední zdravotnické školy. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0695-0.

 

 + jakákoliv další aktuální vydání publikací zaměřených na biologii člověka, výchovu ke zdraví a laickou první pomoc.

 

Fyzika

(studijní program Radiologická asistence)

SVOBODA, E. Přehled středoškolské fyziky, 6. vyd. Prométheus, 2020. ISBN 978-80-7196-475-9.

 

 

Základy společenských věd

(studijní program Zdravotně sociální péče)

DUFEK, P.; DRNEK, M.; DVOŘÁK, J. Společenské vědy pro střední školy – 2. díl – učebnice. Brno: Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-152-7.

ZUBÍKOVÁ, Z.; DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, dotisk 1. vyd., 2017. ISBN 978-80-253-0190-6.

 

 

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
false