Studentská grantová soutěž IGA Univerzity Pardubice

Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Pardubice

Interní grantová agentura Univerzity Pardubice (IGA UPa) organizačně zajišťuje Studentskou grantovou soutěž (SGS). Rozhoduje o podpoře specifického vysokoškolského výzkumu, studentských projektů a studentských vědeckých konferencí na Univerzitě Pardubice.

SGS je financována zejména z účelové podpory poskytované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy podle stanovených pravidel.

Projekt řešený v roce 2021:

Téma:  Podpora studentů FZS v oblasti výzkumu kvality zdravotní péče a kvality života pacientů

Projekt navazuje na předchozí projekty SGS a je v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením fakulty. Jeho cílem je podpora studentů doktorského studijního programu a magisterských studijních programů na FZS UPa. U studentů doktorského studijního programu je cílem podpořit studenty v jejich výzkumné a publikační činnosti, umožnit jejich profesní rozvoj a posílit jejich odborné a pedagogické schopnosti. Studenti se ve své výzkumné činnosti zaměřují na ošetřovatelství, kvalitu a bezpečí zdravotní péče, na kvalitu života pacientů s vybraným onemocněním a to jak u dospělých pacientů, tak u dětí. U studentů magisterských studijních programů je cílem podpořit jejich výzkumnou činnost v rámci tvorby jejich diplomových prací a podpořit jejich počínající přednáškovou a publikační činnost. Studenti se zaměřují na ošetřovatelství, kvalitu zdravotní péče a kvalitu života pacientů s vybraným onemocněním.

Hlavní řešitelka:  Mgr. Zuzana Červenková
Spoluřešitelé:  Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. (školitelka); Mgr. Vít Blanař, Ph.D.; PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.; doc. Petra Mandysová, MSN, PhD., Mgr. Iryna Matějková, DiS. 
Interní doktorandi: Mgr. Iveta Černohorská; Mgr. Hana Ochtinská

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
true