Pedagogická a rozvojová činnost

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se podílí na výuce studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v řadě studijních programů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Vlastní výuka v podobě přednášek, cvičení, seminářů a stáží je na všech úrovních studia zajišťována zkušenými akademickými pracovníky z oblasti medicíny a ošetřovatelství. Klinika se výraznou měrou podílí na vedení či oponování bakalářských, diplomových a dizertačních prací. Vypisovaná témata vycházejí především z výzkumné činnosti kliniky a jsou každoročně uváděna na intranetu fakulty. Od roku 2007 bylo ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku vedeno více než 40 bakalářských a diplomových prací, oponováno bylo 39 prací. Na klinice úspěšně ukončilo studium také 6 studentů doktorských studijních programů.

V rámci programu LLP Erasmus na klinice každoročně stážují zahraniční studenti a pedagogové kliniky recipročně vyjíždějí na učitelské stáže do zahraničí.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se výraznou měrou podílí i na řešení grantových studií (FRVŠ, SGS, IGA) a operačních programech zaměřených na inovaci výuky (OPVpK). Jsou to například projekty „Zdravotnické studijní programy v inovaci“ a „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Inovace a internacionalizace. Ke klíčovým aktivitám patří inovace vybraných předmětů zajišťovaných zaměstnanci kliniky, zapojení do inovované studentské vědecké konference a využití nového studijního zázemí na půdě knihovny Pardubické krajské nemocnice, a.s. 

Kromě výuky studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se klinika podílí také na vzdělávání studentů medicíny z Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Odborný profil zaměstnanců Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, jejich výuková činnost a případné zapojení do rozvojových projektů jsou uvedeny na webových stránkách http://www.upce.cz/vvr/lide.html nebo se zobrazí kliknutím na jméno zaměstnance v záložce. Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu.

false
Rozšířit fotografii: 
false