Katedra klinických oborů (KKO) vznikla spolu s Fakultou zdravotnických studií (FZS) v roce 2007. V současné době má dvě oddělení (oddělení pro celoživotní vzdělávání a oddělení urgentní péče) a organizačně pod ní spadají čtyři kliniky Pardubické nemocnice - Interní klinika, Chirurgická klinika, Neurologická klinika a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku.

Cílem katedry je kontinuální zkvalitňování výuky, zvyšování odborné erudice akademických pracovníků, posilování spolupráce garantů předmětů s ostatními vyučujícími, zlepšování materiálně-technického vybavení, rozšiřování spolupráce s významnými českými
i zahraničními odborníky a s aplikační sférou.

Nabízené obory

Katedra garantuje studijní obor Zdravotnický záchranář (společně s Fakultou vojenského zdravotnictví Hradec Králové Univerzity obrany v Brně). Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace zdravotnický záchranář pro poskytování samostatné, specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu. Absolvent získává způsobilost k výkonu profese zdravotnický záchranář v síti zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné služby integrovaného záchranného systému a v dalších složkách činných v záchraně života a zdraví. 

 

Zajišťované předměty

Na FZS zajišťuje výuku více než sto třiceti klinických předmětů zaměřených především na vnitřní lékařství, chirurgii, urgentní medicínu, neurologii, onkologii, geriatrii, otorinolaryngologii, stomatochirurgii, psychiatrii, pediatrii, rehabilitaci, kožní lékařství, infekční lékařství, oční lékařství, urologii, hematologii a nefrologii. Vyučujícími jsou především odborníci z oblasti medicíny, urgentní péče a ošetřovatelství. Výuka mnoha předmětů probíhá na klinických pracovištích Pardubické nemocnice a na Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové Univerzity obrany v Brně.

 

Organizace teoretické a praktické výuky

Odborná praxe studentů je realizována ve spolupráci s mnoha subjekty. Nejvýznamnějšími z nich jsou Nemocnice Pardubického kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubického
a Královéhradeckého kraje.

Neoddělitelnou součástí studijního oboru Zdravotnický záchranář je příprava tělesné zdatnosti. V této oblasti katedra úzce spolupracuje s Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice (organizace přijímacích zkoušek, výuka tělesné výchovy, organizace kurzů).

Speciální odborné dovednosti

Významnou aktivitou, kterou katedra pravidelně několikrát do roka připravuje a organizuje jak pro obor Zdravotnický záchranář, tak pro všechny ostatní bakalářské studijní obory na fakultě, jsou modelové situace v přednemocniční péči a v poskytování první pomoci. Pro studenty jiných fakult Univerzity Pardubice katedra nabízí volitelný předmět Základy laické první pomoci. Výuka specializovaných předmětů zaměřených na urgentní medicínu probíhá v učebnách ZD 35 a ZD 24. Učebna ZD 24 má upravený nábytek na simulaci zástavby sanitního vozu a vyučují se zde činnosti prováděné v přednemocniční péči. Praktické nácviky také probíhají přímo v sanitním voze, který je fakulty.

 

Věda a výzkum

Zaměření

V oblasti vědecko-výzkumné je katedra zapojena do projektů Technologické agentury ČR a studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice.

Vědecko-výzkumné týmy

Vědeckovýzkumnou činnost katedry podporuje i existence vědeckovýzkumných týmů fakulty. Zaměření těchto týmů vyplývá z vědeckovýzkumného zaměření fakulty, kdy pracovníci katedry spolupracují na  vědecké činnosti v podobě klinických výzkumů, společných projektů, společné publikační činnosti, vedení závěrečných prací a rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Spolupráce na projektech

Akademičtí pracovníci Katedry klinických oborů se podílí jako hlavní řešitelé či spoluřešitelé na projektech fakulty dle svého odborného zaměření (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda/granty.html#).

Nejvýznamnější publikace

Publikační aktivita pracovníků Katedry klinických oborů vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků a zároveň z klíčových vědecko-výzkumných témat fakulty (https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/veda.html, https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/publikace.html).

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací dlouhodobě na Katedře klinických oborů vychází z odborného a vědecko-výzkumného zaměření akademických pracovníků katedry. Obhájené bakalářské práce jsou k dispozici dle oborů katedry na http://dspace.upce.cz/handle/10195/28142.

Spolupráce katedry

Hlavní spolupracující institucí pro odbornou praxi, výuku, ale také oblast vědy a výzkumu je Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  - www.nempk.cz.

Kliniky jsou společnými pracovišti FZS a Nemocnice Pardubického kraje, a.s., která je nejvýznamnějším partnerem fakulty.

Chirurgická klinika - http://pardubice.nempk.cz/chirurgie

Chirurgické oddělení v Pardubicích má mnoholetou tradici, vzniklo s novou nemocnicí v roce 1903. V současné době jeho součástí je hrudní, abdominální, všeobecná chirurgie a endokrinochirurgie. Na 40 lůžkách poskytuje nepřetržitou dvacetičtyřhodinovou ambulantní a lůžkovou chirurgickou péči v rozsahu svých odborností dospělým obyvatelům spádového území a celého Pardubického kraje - komplexní základní, specializovanou a vysoce specializovanou péči (chybí pouze transplantologie a kardiochirurgie). Poskytuje konziliární a diagnosticko-léčebné služby všem pracovištím v rámci Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a spolupracuje s dalšími klinikami a odděleními Pardubické nemocnice.

 

Interní klinika - http://pardubice.nempk.cz/interna

Interní oddělení nemocnice poskytuje komplexní léčebnou a ošetřovatelskou péči všem nemocným s akutními interními nemocemi (včetně život ohrožujících stavů) a všem nemocným s chronickými interními onemocněními. Pokud to vyžaduje závažnost zdravotního stavu, charakter onemocnění nebo potřeba specializované či superspecializované péče (zákroku) jsou nemocní odesíláni k hospitalizaci na lůžkové zařízení vyššího typu (do regionálních, fakultních nemocnic, případně specializovaných ústavů).

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - http://pardubice.nempk.cz/orl

Ušní, nosní a krční lékařství je obor, který se zabývá léčbou chorob ucha, nosu, hltanu, hrtanu, včetně poruch sluchu a hlasu. ORL klinika Pardubické nemocnice pokrývá celou šíří oboru. Významnou oblastí našeho pracoviště je léčba zhoubných i nezhoubných nádorů hlavy a krku, chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy, některých typů nedoslýchavosti a poruch hlasu. Na klinice má poradnu foniatr, který se zabývá poruchami hlasu, klinický logoped, který se zabývá poruchami řeči. Klinika poskytuje možnost vyšetření sluchu a dle nálezu případné jeho zlepšení pomocí sluchadla.

 

Neurologická klinika - http://pardubice.nempk.cz/neurologie

Neurologická klinika má vysoce rozvinutou JIP s možností akutní léčby mnoha závažných neurologických onemocnění (cévní mozkové příhody – trombolýza, akutní invazivní zákroky, autoimunitní neuropatie a myasténie - plazmaferéza, imunoglobuliny, poruchy vědomí a záchvatové stavy – možnost umělé ventilace). Základem komplexní péče o naše pacienty je široká interdisciplinární spolupráce (zobrazovací metody –MRI/MRA, CT, UZ- konziliární vyšetření a speciální postupy – kardiologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, ORL, oční a další oddělení). Pro ambulantní nemocné jsou k dispozici specializované poradny s vyškolenými lékaři. Neurofyziologické laboratoře jsou vybaveny moderními přístroji (EEG, EMG, EP).

Mezi další významné partnery při zajištění výuky i odborné praxe patří tyto instituce:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje – http://www.zzspak.cz/

Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje - https://www.zzskhk.cz/

Fakultní nemocnice Hradec Králové – www.fnhk.cz

Členství v profesních organizacích, asociacích

Katedra klinických oborů spolupracuje s Komorou záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky - https://www.komorazachranaru.cz/

Mezinárodní spolupráce katedry

Zahraniční mobility jsou jednou z priorit FZS. Uskutečňují se v souladu se strategickým záměrem, konkrétně jeho prioritou 3 Internacionalizace. Cílem fakulty je prohlubovat proces internacionalizace, zvyšovat počet zahraničních mobilit studentů i zaměstnanců, rozšiřovat a zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce a rozvíjet vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty.

Kromě evropských mobilit, kterých je většina, fakulta podporuje mezinárodní spolupráci s mimoevropskými zeměmi. Od roku 2017 je zapojena do celouniverzitního projektu „India Platform“, v rámci kterého se rozvíjí spolupráce s Indií, participuje na letní škole „Summer School“ zaměřené na realizaci studijního pobytu zahraničních studentů z různých zemí, podporuje zaměstnance k realizaci mimoevropských pracovních stáží.

Katedru klinických oborů v rámci projektu Erasmus + navštívili studenti z Řecka (Atény, Patras), Španělska (Jaén), Malty, Finska (Turku, Vaasa) a Slovenska (Ružomberok).

Akademičtí pracovníci Katedry klinických obrů navštívili v rámci programu Erasmus + v posledních letech partnerské instituce v těchto zemích: Portugalsko (Porto, Castelo Branco), Slovensko (Nitra), Maltu (Sliema), Lotyšsko (Riga).

Dále se akademičtí pracovníci podílí na výuce v anglickém jazyce v předmětech zaměřených na výuku první pomoci, filozofie a etiky, komunikace a vybraných klinických oborů.

Centrum péče o zdraví

Centrum péče o zdraví bylo na fakultě založeno na konci roku 2017. Jeho cílem je celoživotní vzdělávání odborníků i laiků. Centrum nabízí aktuální informace, kurzy, poradenství, konzultace, supervize, exkurze. Jeho služby jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak organizacím. 

Nabízené kurzy v rámci Centra péče o zdraví

V rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků se akademičtí pracovníci katedry podílí na certifikovaných kurzech Mentor odborné praxe ošetřovatelství a porodní asistence, Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty, Katetrizace močového měchýře muže, školících akcí zaměřených na komunikaci ve zdravotnictví, poskytování první pomoci, na rekvalifikačním kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.

 

 

Rozšířit fotografii: 
true