Mezinárodní doktorandská konference 2019

Translation:

Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství.

 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

Ústav ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave,

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

a

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

 

pořádají a dovolují si Vás pozvat na

 

mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství v České a Slovenské republice.

 

Datum konání konference:  11. – 12. dubna 2019

 

Odbornou záštitu nad konferencí přijaly garantky:

prof. PhDr. Darja  Jarošová, Ph.D.           doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.           doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

 

Místo konání konference:

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice.

 

Cíl konference:

Konference poskytne na mezinárodní platformě otevřený diskusní prostor studentům doktorských studijních programů i jejich školitelům ke sdílení výzkumných záměrů, vědecko-výzkumných metod a výsledků studentských projektů.

Součástí konference bude workshop zaměřený na metodologii výzkumu v ošetřovatelství vedený Katri Vehviläinen-Julkunen. Studenti mohou vystoupit se svým ústním příspěvkem nebo posterem. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Publikačním výstupem z konference bude česko/slovensko-anglický sborník abstrakt s přiděleným ISBN.

    

Informace:

Abstrakty k ústním příspěvkům nebo posterům budou přijímány k recenznímu řízení ve dvoujazyčné formě: v českém nebo slovenském jazyce a jazyce anglickém.

Příspěvky i postery mohou být prezentovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, podle volby jednotlivých účastníků.

Odborná komise posoudí a na závěr konference vyhlásí nejlepší příspěvek a poster.

 

Těšíme se na vaši účast.

 

Za organizační tým:

Mgr. Zuzana Červenková

 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/pro-zamestnance/jednotny-vizualni-styl-univerzity/manual-vizualniho-stylu/loga/loga-zsf/zsf-ju-rgb-positive-new-2016.jpg/@@images/95ce9b60-dc0e-4f7c-a53f-8a34e272f65e.jpeg         

false
Rozšířit fotografii: 
false