Mezinárodní konference součástí oslav 15 let výročí vzniku fakulty

Fakulta zdravotnických studií uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci a oslavila 15. výročí svého vzniku

20. dubna 2022 pořádala Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice v reprezentativních prostorách Auly Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice
VII. ročník mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Nové výzvy ve zdravotnictví.
Partnerskými pořadateli konference byly Katolícka univerzita v Ružomberku ze Slovenska a University of Malta z Malty. Konference se konala pod záštitou Pardubického kraje, Univerzity Pardubice a České asociace sester. Partnery konference byly Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a společnost Demaco, s.r.o.

Konferenci slavnostně zahájil doc. Petr Doležel, prorektor Univerzity Pardubice pro vědu a tvůrčí činnost, který podtrhl význam konference jako příležitosti pro setkávání odborníků. Krátký proslov a zdravici poté pronesly doc. Jana Holá, děkanka Fakulty zdravotnických studií, a Mgr. Lucie Jánská, náměstkyně ošetřovatelské péče Pardubické nemocnice. Obě vyzdvihly význam celoživotního vzdělávání zdravotních sester.   

 

V dopoledním programu vystoupili se svými přednáškami zvaní hosté. Doc. Kelley M. Anderson z Georgetown University, Washington, D. C., USA, která přijela v rámci Fulbrightova stipendia, představila systém ošetřovatelské péče ve Spojených státech amerických.
Prof. Sandra Buttigieg z University of Malta seznámila účastníky s výzvami pro leadery a manažery ve zdravotnictví v souvislosti s pandemií COVID-19. Její zkušenost plně souzněla se zkušeností našich zdravotníků.
Dr. Oshin Behl, která na FZS působí na postdoktorandské pozici v rámci projektu MEMO II, představila postupy, jak vytvářet a zavádět inovace v ošetřovatelství.
Prof. Andrea Pokorná z Masarykovy univerzity v Brně informovala o systému hlášení nežádoucích událostí ve zdravotnictví. Během vstupů se rozeběhla plodná diskuse nad uvedenými tématy.

V pokračujícím dopoledním programu vystoupili dr. Jozef Babečka z Katolícke univerzity v Ružomberku (kvalita života žen s inkontinencí), dr. Ondřej Májek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (screeningové programy v ČR), MUDr. Petr Hejzlar a Mgr. Marek Fiala z Centra duševního zdraví (nové výzvy v reformě péče o duševní zdraví) a Mgr. Monika Marková z Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích (nové výzvy v paliativní péči). Důležitost sdílení poznatků výzkumu a zkušeností z praxe předznamenalo klima diskusí odpoledních sekcí.

Odpolední program konference byl rozdělen do tří sekcí, z nichž jedna byla vedena v anglickém jazyce. V této sekci vystoupila paní děkanka FZS doc. Jana Holá
a představila model pro řízení kompetencí zdravotních sester. V této sekci posléze přednesli své příspěvky zahraniční hosté z University of Debrecen z Maďarska. V dalších dvou sekcích o svých tématech hovořili přednášející z Trnavské univerzity v Trnavě, Jesseniovy lekárske fakulty UK v Martine, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity v Ostravě, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Slezské univerzity v Opavě, Vysoké školy zdravotnické v Praze a hostitelské Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Již tento výčet zúčastněných institucí dokládá zájem o témata ošetřovatelství napříč akademických světem, což podtrhuje zájem a potřebu dalšího vzdělávání zdravotníků a sociálních pracovníků.

Součástí konference byla rovněž posterová sekce čítající 9 posterů. Mezi prezentovanými tématy byly například paliativní péče z pohledu studentů ošetřovatelství, význam zapojení rodičů při poskytování péče na speciálních novorozeneckých jednotkách či efektivita tzv. „převrácené třídy“ při vzdělávání sester.

 

 

Na konferenci navázal společenský večer spojený s oslavami 15. výročí založení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V rámci slavnostního večera byly oceněny osobnosti, které spoluprací s fakultou přispěly k jejímu rozvoji i rozvoji nelékařských zdravotnických profesí. Program slavnostního večera osvěžil koncert folkové kapely Meziměsto. Na závěr mohli hosté sdílet své bohaté zážitky z celého dne na slavnostním banketu. Celková atmosféra akce byla kolegiální, přátelská a optimistická s přáním dále spolupracovat.

 

Osobnosti oceněné medailí Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v rámci oslav 15. výročí založení fakulty:

 

Bronzová medaile:

MUDr. Ivo Bureš, primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice

Bc. Blanka Hošková, vrchní sestra Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., klinická psycholožka, terénní krizová pracovnice, supervizorka

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN, emeritní přednosta Neurologické kliniky Pardubické nemocnice


Stříbrná medaile:

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., emeritní děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester

MUDr. Jan Vodička, Ph.D., přednosta kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc., přednosta Interní kliniky Pardubické nemocnice

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., rytířka českého lékařského stavu

doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., emeritní primář Onkologického a radiologického centra Pardubice


Zvláštní poděkování držitelům zlaté medaile:

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., FICS, emeritní přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., emeritní děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Prolistuje si speciální brožuru vydanou u příležitosti 15 let výročí vzniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

false
Rozšířit fotografii: 
true