Odborné učebny - Všeobecné ošetřovatelství

Odborné učebny

Fakulta zdravotnických studií věnuje velkou pozornost materiálně technickému zabezpečení odborné výuky a  garantuje vysoký standard ve vybavení modely, přístroji, pomůckami. Výuce jednotlivých odborných předmětů je přizpůsobeno jak stavební uspořádání odborných učeben, tak jejich vybavení, které je kontinuálně doplňováno a modernizováno.

Páteřními učebnami pro výuku odborných předmětů jsou dvě učebny ošetřovatelství (učebna č. 10 a 15). Ve výuce je využíván veškerý potenciál dostupných pomůcek, od technických možností počítačů, prezentační techniky po zcela autentické cvičné modely – simulátory pro nácvik ošetřovatelských postupů, výkonů a péče. Tím, že má fakulta k dispozici více odborných učeben ošetřovatelství, je výuka studentů více individualizovaná. Učebny simulují prostředí nemocničního pokoje a pracovny sester.

Fakulta využívá komplexní ošetřovatelské modely dospělých a dětí, pacientské simulátory, poslechové simulátory, specifické modely na ošetřování různých ran, stomií, pomůcky
a modely na zajištění ventilace a průchodnosti dýchacích cest, včetně pomůcek na odsávání, kyslíkovou terapii, měření saturace krve kyslíkem, pomůcky a modely na zajištění invazivních vstupů – venózních, arteriálních, intraoseálních vstupů, portů, infuzní pumpy a dávkovače, modely na zajištění hrudní drenáže, zavádění nasogastrické sondy, cévkovací modely, pomůcky k bazální stimulaci a polohování pacientů, včetně elektrického zvedáku, simulátory k výuce kardiopulmonální resuscitace.

Odborná laboratoř 10 je vybavena technikou pro specifický způsob výuky tzv. ošetřování simulovaného pacienta se záznamem činností studentů a možností přenosu obrazu.

Rozšířit fotografii: 
false