Profily absolventů - Všeobecné ošetřovatelství

 

1) Profil absolventů studijního oboru Všeobecná sestra

Absolvent studijního oboru Všeobecná sestra je připraven a schopen samostatného výkonu činností všeobecné sestry definovanými v zákoně č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění a vyhlášky MZČR
č. 55/2011 ve znění pozdějších předpisů o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění.

Absolvent studijního programu bude mít kompetence:

• určit, plánovat, organizovat a provádět ošetřovatelskou péči na základě teoretických
a klinických znalostí,

• efektivně spolupracovat s ostatními členy zdravotnického týmu a účastnit se na praktické přípravě budoucích spolupracovníků,

• nabídnout jedincům, rodinám a skupinám pravidla zdravého životního stylu a sebepéče,

• zahájit okamžitá opatření na ochranu života a provádět opatření v krizových situacích
a během hromadných katastrof,

• samostatně poradit, instruovat a podporovat osoby, které potřebují péči,

• samostatně zajistit kvalitu ošetřovatelské péče a analyzovat ji s cílem jejího neustálého zlepšování,

• odborně komunikovat a kooperovat s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Absolvent bude oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnými právními normami, zabezpečovat ošetřovatelskou péči v rozsahu své způsobilosti a vykonávat činnosti, ke kterým je připraven na základě tohoto studijního programu a platné legislativy. Je schopen efektivně rozvíjet profesní obor, podílet se na podpoře tvůrčí atmosféry na pracovišti i v instituci, systémově přistupovat k řešení problémů.

Absolvent se uplatní jako všeobecná sestra na pracovištích poskytovatelů zdravotní a sociální péče v rámci zajištění všech forem zdravotní péče, tj. ambulantní, jednodenní, lůžkové a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta/klienta. Absolvent je připraven
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v systému primární, sekundární
a terciární péče o zdraví v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oboru Ošetřovatelství.


 

2) Profil absolventů studijního oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech

Absolvent studijního programu Ošetřovatelství, oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech má znalosti, dovednosti a kompetence k provádění činností podle § 54 a § 60 Vyhlášky 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je připraven v souladu s platnými právními předpisy a standardy provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou
 a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v interních oborech v rozsahu své způsobilosti.

Cílem studijního programu/oboru je:

  •  vybavit posluchače obecnými znalostmi a dovednostmi odpovídajícími úrovni úplného vysokoškolského vzdělání,
  •  připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované ošetřovatelské péče v rozsahu vědomostí a dovedností, který odpovídá požadavkům specializované způsobilosti podle platných právních předpisů.

    Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oboru Ošetřovatelství.


 

3) Profil absolventů studijního oboru Perioperační péče

Profesní kompetence všeobecné sestry pro perioperační péči vycházejí ze zákona č. 96/2004 Sb., vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády č. 31/2010 Sb.,
o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky.  

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro perioperační péči, a to osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce
i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oboru Ošetřovatelství.

Rozšířit fotografii: 
false